คณะกรรมการ พ.ส.น.ข้อบังคับสมาคม พ.ส.น.แผนที่ พสน.ติดต่อเรา
 
                                                                                                            ประกาศ  
เรื่อง    สมาชิก พ.ส.น.ถึงแก่กรรมงวดที่ 1/2560
   
 
                     ข้อ 1 รายชื่อสมาชิก พ.ส.น. ถึงแก่กรรม
 
ที่ ชื่อ-สกุล เลขประจำตัว วันถึงแก่กรรม วันที่ได้รับแจ้ง ถึงแก่กรรมเหตุ อายุ ลำดับศพที่ ผู้รับเงิน
  อ.เรณูนคร              
1. นางทองคำ ธนะอุตร 2909 17 พ.ย.59 18 พ.ย.59 โรคชรา 75 4252 นายวีระสิทธิ์
2. นางสมคิด กัตติยะบุตร 819 29 พ.ย.59 30 พ.ย.59 โรคชรา 90 4253 นายธัมนอง
  อ.ศรีสงคราม              
3. นางสมัย ศรีสุภาลักษณ์ 6898 15 พ.ย.59 18 พ.ย.59 ภาวะเลือดออกในสมอง 63 4254 น.ส.จิราพร
4. นายพายับ บัวพินธุ 7813 29 พ.ย.59 1 ธ.ค.59 ได้รับบาดเจ็บรุนแรง 56 4255 นางณัฐิวรรณ
  ชำระนอกจังหวัด              
5. นายชาญยุทธ แสนสามารถ 7207 17 พ.ย.59 25 พ.ย.59 โรคชรา 91 4256 นายวิทวัส
6. นายประทุม สุวรรณศรี 2473 9 ธ.ค.59 13 ธ.ค.59 ปอดอักเสบติดเชื้อ 92 4257 นายประกอบศักดิ์
  อ.ท่าอุเทน              
7. นางสไบคำ พรรณวงศ์ 284 3 ธ.ค.59 14 ธ.ค.59 ปอดบวม 89 4258 นายราม
  อ.เมืองนครพนม              
8. นางสุปราณี โสวาปี 1769 8 ธ.ค.59 13 ธ.ค.59 ติดเชื้อในกระแสเลือด 69 4259 นายภูชิชย์
9. นายพิพัฒน์ จันหา 10298 17 ธ.ค.59 20 ธ.ค.59 เลือดออกในสมอง 57 4260 นางอ่อนแก้ว
  อ.นาทม              
10. นายวิบูลย์ ศรีนาทม 15104 18 ธ.ค.59 19 ธ.ค.59 เส้นเลือดในสมองแตก 48 4261 นางกมลรดา
                 
                 
             ข้อ 2   สมาชิกมีหน้าที่ส่งเงินสงเคราะห์รายศพ  ตามข้อบังคับของสมาคม พ.ส.น. ข้อ 16 ต้องชำระ เงินสงเคราะห์ ศพละ  25  บาท
                       เป็นเงินคนละ 250 บาท(สองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
             ข้อ 3 ผู้ถึงแก่กรรมงวดที่ 1/2560 ประจำเดือนมกราคม 2560 ได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัว  รายละ   214,508  บาท
         
             ข้อ 4 จำนวนสมาชิกที่จะต้องเรียกเก็บเงินทั้งสิ้น   9,128 ราย
 
 
           ประกาศ   ณ   วันที่  22 ธันวาคม 2559
   
          ลงชื่อ   
                  ( นายประคองศิลป์  เมืองซ้าย )
อุปนายกสมาคม พ.ส.น. ทำการแทน นายกสมาคม พ.ส.น.

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนเสมาธรรมจักรจังหวัดนครพนม (พ.ส.น.)
ตั้งอยู่ที่ โรงเรียนสุนทรวิจิตร ถนนสุนทรวิจิตร อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4251-3043 และ 080-195-5889 E-Mail : posonoro@posonor.or.th