คณะกรรมการ พ.ส.น.ข้อบังคับสมาคม พ.ส.น.แผนที่ พสน.ติดต่อเรา
 
                                                                                                            ประกาศ  
เรื่อง    สมาชิก พ.ส.น.ถึงแก่กรรมงวดที่ 2/2560
   
 
                     ข้อ 1 รายชื่อสมาชิก พ.ส.น. ถึงแก่กรรม
 
ที่ ชื่อ-สกุล เลขประจำตัว วันถึงแก่กรรม วันที่ได้รับแจ้ง ถึงแก่กรรมเหตุ อายุ ลำดับศพที่ ผู้รับเงิน
  อ.คำชะอี              
1. นายสุรพล วังคะฮาต 13450 9 ต.ค.59 30 พ.ย.59 โรคมะเร็ง 58 4262 นางวิมาน
2. นางป่ง สุขรี 5921 15 พ.ย.59 30 พ.ย.59 มะเร็งต่อมลูกหมาก 70 4263 นางเลศ
  อ.นาแก              
3. นายบรรเลิง ทะเสนฮด 8165 17 ธ.ค.59 26 ธ.ค.59 หัวใจขาดเลือด 72 4264 นางดาวเรือง
4. นายวิรัตน์ คำเพชรดี 5373 28 ธ.ค.59 10 ม.ค.60 มะเร็งต่อมลูกหมาก 64 4265 นางจตุพร
  อ.ธาตุพนม              
5. นายสุนทร ลำลอง 10271 23 ธ.ค.59 29 ธ.ค.59 ติดเชื้อในกระแสเลือด 56 4266 นางเกล็ดเมล็ด
6. นางเกษศรี บุตรศรี 3547 1 ม.ค.60 6 ม.ค.60 ระบบหายใจล้มเหลว 74 4267 นายสุริยันต์
  อ.นาหว้า              
7. นายพร ไขแสง 519 26 ธ.ค.59 28 ธ.ค.59 สมองฝ่อจากวัยชรา 91 4268 นายสมศักดิ์
  อ.เรณูนคร              
8. นายธนาทร ดอนเส 12076 9 ม.ค.60 11 ม.ค.60 ไตยวาย 68 4269 นางวรารัตน์
9. นายธีรยุทธ์ บัวสาย 12455 11 ม.ค.60 13 ม.ค.60 ตับแข็ง 52 4270 นางเพ็ญศรี
  อ.บ้านแพง              
10. นายจันทุมมี ตรั่น 3772 10 ม.ค.60 10 ม.ค.60 สมองฝ่อจากวัยชรา 80 4270 นางขันติยา
  อ.ท่าอุเทน              
11. นายชวลิต กุลโมรานนท์ 3073 13 ม.ค.60 17 ม.ค.60 ลิ้นหัวใจรั่ว 93 4271 น.ส.สิริวัฒนา
  อ.เมืองนครพนม              
12. นายจารึก เนวะมาตย์ 8899 15 ม.ค.60 17 ม.ค.60 มะเร็งท่อน้ำดี 73 4272 นางจารุนันท์
                 
             ข้อ 2   สมาชิกมีหน้าที่ส่งเงินสงเคราะห์รายศพ  ตามข้อบังคับของสมาคม พ.ส.น. ข้อ 16 ต้องชำระ เงินสงเคราะห์ ศพละ  25  บาท
                       เป็นเงินคนละ 300 บาท(สามร้อยบาทถ้วน)
             ข้อ 3 ผู้ถึงแก่กรรมงวดที่ 2/2560 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัว  รายละ   214,320  บาท
         
             ข้อ 4 จำนวนสมาชิกที่จะต้องเรียกเก็บเงินทั้งสิ้น   9,120 ราย
 
 
           ประกาศ   ณ   วันที่  17 มกราคม 2560
   
          ลงชื่อ   
                  ( นายประคองศิลป์  เมืองซ้าย )
อุปนายกสมาคม พ.ส.น. ทำการแทน นายกสมาคม พ.ส.น.

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนเสมาธรรมจักรจังหวัดนครพนม (พ.ส.น.)
ตั้งอยู่ที่ โรงเรียนสุนทรวิจิตร ถนนสุนทรวิจิตร อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4251-3043 และ 080-195-5889 E-Mail : posonoro@posonor.or.th