คณะกรรมการ พ.ส.น.ข้อบังคับสมาคม พ.ส.น.แผนที่ พสน.ติดต่อเรา
 
                                                                                                            ประกาศ  
เรื่อง    สมาชิก พ.ส.น.ถึงแก่กรรมงวดที่ 3/2560
   
 
                     ข้อ 1 รายชื่อสมาชิก พ.ส.น. ถึงแก่กรรม
 
ที่ ชื่อ-สกุล เลขประจำตัว วันถึงแก่กรรม วันที่ได้รับแจ้ง ถึงแก่กรรมเหตุ อายุ ลำดับศพที่ ผู้รับเงิน
  อ.หว้านใหญ่              
1. นางพัฒน์ศรี ศรีเนตร 4589 19 ม.ค.60 20 ม.ค.60 ติดเชื้อในกระแสเลือด 64 4273 น.ส.คณัสนันท์
  ชำระนอกเขตจังหวัด              
2. นายประสิทธิ์ ใจสนุก 2223 21 ธ.ค.60 20 ม.ค.60 ติดเชื้อในกระแสเลือด 80 4274 นางประจวบ
  อ.เมืองมุกดาหาร              
3. นางก่าย ฤทธิวงศ์ 1252 8 ม.ค.60 24 ม.ค.60 หัวใจล้มเหลว 90 4275 นางดวงเดือน
4. นางฉวีวรรณ คนซื่อ 13482 10 มค.60 1 ก.พ.60 มะเร็งถุงน้ำดี 59 4276 นายจำปาศักดิ์
  อ.ธาตุพนม              
5. นายพร กัติยัง 3063 24 ม.ค.60 27 ม.ค.60 มะเร็งปอด 79 4277 นายประชารัฐ
  อ.ปลาปาก              
6. นางฉวีวรรณ บุพศิริ 3783 27 ธ.ค.59 31 ม.ค.60 มะเร็งถุงน้ำดี 68 4278 นายธวัชชัย
  อ.บ้านแพง              
7. นายประทาน ศิริผลา 4926 28 ม.ค.60 3 ก.พ.60 มะเร็งตับ 63 4279 นางสมโรจน์
  อ.ดอนตาล              
8. นายหาญ ศรีลาศักดิ์ 1064 15 ม.ค.60 6 ก.พ.60 ติดเชื้อและปรสิต 90 4280 นางบุญเลี้ยง
9. นางลินลา กาญจนาเดช 2329 30 ธ.ค.59 6 ก.พ.60 สมองฝ่อในวัยชรา 83 4281 นางปราณี
  อ.คำชะอี              
10. นางลำพาย ติยะโคตร 4436 3 ม.ค.60 6 ก.พ.60 โรคชรา 81 4282 น.ส.นุชนาฏ
11. นางเครือวัลย์ เหมือนสีเลา 3829 18 ม.ค.60 6 ก.พ.60 ติดเชื้อและปรสิต 81 4283 นายมิติชัย
                 
             ข้อ 2   สมาชิกมีหน้าที่ส่งเงินสงเคราะห์รายศพ  ตามข้อบังคับของสมาคม พ.ส.น. ข้อ 16 ต้องชำระ เงินสงเคราะห์ ศพละ  25  บาท
                       เป็นเงินคนละ 275 บาท(สองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)
             ข้อ 3 ผู้ถึงแก่กรรมงวดที่ 3/2560 ประจำเดือนมีนาคม 2560 ได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัว  รายละ   213,920  บาท
         
             ข้อ 4 จำนวนสมาชิกที่จะต้องเรียกเก็บเงินทั้งสิ้น   9,103 ราย
 
 
           ประกาศ   ณ   วันที่  7 กุมภาพันธ์ 2560
   
          ลงชื่อ   
                  ( นายประคองศิลป์  เมืองซ้าย )
อุปนายกสมาคม พ.ส.น. ทำการแทน นายกสมาคม พ.ส.น.

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนเสมาธรรมจักรจังหวัดนครพนม (พ.ส.น.)
ตั้งอยู่ที่ โรงเรียนสุนทรวิจิตร ถนนสุนทรวิจิตร อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4251-3043 และ 080-195-5889 E-Mail : posonoro@posonor.or.th