คณะกรรมการ พ.ส.น.ข้อบังคับสมาคม พ.ส.น.แผนที่ พสน.ติดต่อเรา
 
                                                                                                            ประกาศ  
เรื่อง    สมาชิก พ.ส.น.ถึงแก่กรรมงวดที่ 4/2560
   
 
                     ข้อ 1 รายชื่อสมาชิก พ.ส.น. ถึงแก่กรรม
 
ที่ ชื่อ-สกุล เลขประจำตัว วันถึงแก่กรรม วันที่ได้รับแจ้ง ถึงแก่กรรมเหตุ อายุ ลำดับศพที่ ผู้รับเงิน
  อ.นาแก              
1. นายเสิด เชื้อดวงผุย 2259 3 ก.พ.60 7 ก.พ.60 มะเร็งตับ 84 4284 น.ส.สุนิดา
2. นางกาว สิงห์เงา 2454 9 ก.พ.60 16 ก.พ.60 โรคชรา 87 4285 นางอมรศรี
  อ.ธาตุพนม              
3. นางสว่างจิตร คำป้อง 4245 4 ก.พ.60 8 ก.พ.60 โรคชรา 83 4286 นางเจริญรัตน์
4. นายคำพร ธงยศ 3307 1 ก.พ.60 9 ก.พ.60 โรคชรา 79 4287 นายชัยวัฒน์
5. นายเฉลิมชัย บุญกลิ่น 10724 13 ก.พ.60 15 ก.พ.60 หัวใจวาย 53 4288 นางดาวเรือง
6. นางรจนา อินทรวิเชียรคชา 4575 16 ก.พ.60 24 ก.พ.60 ไตวายเฉียบพลัน 66 4289 นางนิตยา
  อ.เมืองนครพนม              
7. นางฉลอง คำแพงดี 1165 13 ก.พ.60 14 ก.พ.60 สมองฝ่อในวัยชรา 90 4290 นายวีระชัย
8. นายสุนีย์ ชัยเทศ 2965 18 ก.พ.60 21 ก.พ.60 ถุงลมโป่งพอง 92 4291 นายไพบูลย์
  ชำระนอกจังหวัดนครพนม              
9. นายวีระศักดิ์ สุพร 2557 13 ก.พ.60 14 ก.พ.60 ติดเชื้อในกระแสเลือด 84 4292 นายบรรจบ
10. นายชาตรี แซ่คู่ 3687 9 ก.พ.60 17 ก.พ.60 สมองฝ่อในวัยชรา 78 4293 นางภัทราภรณ์
11. นางบง โสภาน้ำ 8522 23 ก.พ.60 28 ก.พ.60 อัมพาต 75 4294 นายมงคล
  อ.บ้านแพง              
12. นายสุจริต ภูดีทิพย์ 7615 13 ก.พ.60 21 ก.พ.60 ปอดติดเชื้อ 55 4295 นางอรุณี
  อ.เรณูนคร              
13. นายไพรัตน์ บัวชุม 12685 23 ก.พ.60 24 ก.พ.60 มะเร็งท่อน้ำดี 52 4296 นางอพรรณตรี
  อ.ท่าอุเทน              
14. นางกัณหา ปัญญาประชุม 5641 18 ก.พ.60 24 ก.พ.60 สมองฝ่อในวัยชรา 85 4297 นายพิทักษ์
                 
             ข้อ 2   สมาชิกมีหน้าที่ส่งเงินสงเคราะห์รายศพ  ตามข้อบังคับของสมาคม พ.ส.น. ข้อ 16 ต้องชำระ เงินสงเคราะห์ ศพละ  25  บาท
                       เป็นเงินคนละ 350 บาท(สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
             ข้อ 3 ผู้ถึงแก่กรรมงวดที่ 4/2560 ประจำเดือนเมษายน 2560 ได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัว  รายละ   213,662  บาท
         
             ข้อ 4 จำนวนสมาชิกที่จะต้องเรียกเก็บเงินทั้งสิ้น   9,092 ราย
 
 
           ประกาศ   ณ   วันที่  22 เมษายน 2560
   
          ลงชื่อ   
                  ( นายประคองศิลป์  เมืองซ้าย )
อุปนายกสมาคม พ.ส.น. ทำการแทน นายกสมาคม พ.ส.น.

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนเสมาธรรมจักรจังหวัดนครพนม (พ.ส.น.)
ตั้งอยู่ที่ โรงเรียนสุนทรวิจิตร ถนนสุนทรวิจิตร อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4251-3043 และ 080-195-5889 E-Mail : posonoro@posonor.or.th