คณะกรรมการ พ.ส.น.ข้อบังคับสมาคม พ.ส.น.แผนที่ พสน.ติดต่อเรา
 
                                                                                                            ประกาศ  
เรื่อง    สมาชิก พ.ส.น.ถึงแก่กรรมงวดที่ 5/2560
   
 
                     ข้อ 1 รายชื่อสมาชิก พ.ส.น. ถึงแก่กรรม
 
ที่ ชื่อ-สกุล เลขประจำตัว วันถึงแก่กรรม วันที่ได้รับแจ้ง ถึงแก่กรรมเหตุ อายุ ลำดับศพที่ ผู้รับเงิน
  อ.ศรีสงคราม              
1. นางเมฆ เทพอ่อน 6834 26 ก.พ.60 2 มี.ค.60 สมองฝ่อในวัยชรา 88 4298 นางประไพพรรณ
2. นายศรายุทธ คะลีล้วน 15075 8 มี.ค.60 9 มี.ค.60 ก้อนมะเร็งในสมอง 42 4299 น.ส.วลัยรัตน์
3. นางสมจิตร ติยะบุตร 10229 8 มี.ค.60 13 มี.ค.60 มะเร็งตับ 50 4300 นางสำราญ
  อ.เมืองนครพนม              
4. นางเปี่ยมศรี ปาลือชา 159 2 มี.ค.60 3 มี.ค.60 ภาวะหัวใจล้มเหลว 92 4301 นางดวงนภา
5. นายสมยศ แอบไธสง 14343 8 มี.ค.60 14 มี.ค.60 มะเร็งในช่องท้อง 46 4302 นางพรทิพย์
  ชำระนอกจังหวัดนครพนม              
6. นายศักดา ศรีบุญเรือง 12866 3 มี.ค.60 6 มี.ค.60 หัวใจวาย 59 4303 นางปริยา
7. นายปริญญา อุดทา 11250 13 มี.ค.60 16 มี.ค.60 หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 39 4305 นางมิตรา
  อ.นาหว้า              
8. นายซ่น ภูทะราช 14977 3 มี.ค.60 7 มี.ค.60 หัวใจวายเฉียบพลัน 39 4305 นางประไพศรี
  อ.เรณูนคร              
9. นางกอง อรรคนิตย์ 4183 4 มี.ค.60 8 มี.ค.60 โรคชรา 81 4306 นางจงกลณี
  อ.ปลาปาก              
10. นายณรงค์ แสนบุญศิริ 5524 4 มี.ค.60 8 มี.ค.60 โรคมะเร็งท่อน้ำดี 64 4307 นางทรงฉวี
10. นายชาตรี แซ่คู่ 3687 9 ก.พ.60 17 ก.พ.60 สมองฝ่อในวัยชรา 78 4293 นางภัทรภรณ์
  อ.ธาตุพนม              
11. นายสมพงษ์ อรรคศรีวร 720 24 ก.พ.60 9 มี.ค.60 สมองฝ่อในวัยชรา 94 4308 นางสุภาพ
12. นางสิริกาญจน์ แดงเพ็ชร 5216 10 มี.ค.60 15 มี.ค.60 ตับแข็ง 64 4309 นายอำนวย
  อ.คำชะอี              
13. นายสมบูรณ์ เหลือผล 12830 5 ก.พ.60 21 มี.ค.60 ไตยวาย 55 4310 นางดวงฤดี
                 
             ข้อ 2   สมาชิกมีหน้าที่ส่งเงินสงเคราะห์รายศพ  ตามข้อบังคับของสมาคม พ.ส.น. ข้อ 16 ต้องชำระ เงินสงเคราะห์ ศพละ  25  บาท
                       เป็นเงินคนละ 325 บาท(สามร้อยยี่สิบห้าสิบบาทถ้วน)
             ข้อ 3 ผู้ถึงแก่กรรมงวดที่ 5/2560 ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัว รายละ 213,356 บาท
         
             ข้อ 4 จำนวนสมาชิกที่จะต้องเรียกเก็บเงินทั้งสิ้น   9,097 ราย
 
 
           ประกาศ   ณ   วันที่ 22 พฤษภาคม 2560
   
          ลงชื่อ   
                  ( นายประคองศิลป์  เมืองซ้าย )
อุปนายกสมาคม พ.ส.น. ทำการแทน นายกสมาคม พ.ส.น.

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนเสมาธรรมจักรจังหวัดนครพนม (พ.ส.น.)
ตั้งอยู่ที่ โรงเรียนสุนทรวิจิตร ถนนสุนทรวิจิตร อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4251-3043 และ 080-195-5889 E-Mail : posonoro@posonor.or.th