คณะกรรมการ พ.ส.น.ข้อบังคับสมาคม พ.ส.น.แผนที่ พสน.ติดต่อเรา
 
                                                                                                            ประกาศ  
เรื่อง    สมาชิก พ.ส.น.ถึงแก่กรรมงวดที่ 6/2560
   
 
                     ข้อ 1 รายชื่อสมาชิก พ.ส.น. ถึงแก่กรรม
 
ที่ ชื่อ-สกุล เลขประจำตัว วันถึงแก่กรรม วันที่ได้รับแจ้ง ถึงแก่กรรมเหตุ อายุ ลำดับศพที่ ผู้รับเงิน
  อ.นิคมคำสร้อย              
1. นางจงรักษ์ รีฮุง 4459 1 มี.ค.60 21 มี.ค.60 โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร 70 4311 นายธีระวุฒิ
  อ.ธาตุพนม              
2. นางเยือง คำกาพย์ 2675 18 มี.ค.60 21 มี.ค.60 ปอดอักเสบ 85 4312 นางรวมทรัพย์
3. จ.ส.ต.รณชัย สาลีเพ็ง 10082 12 เม.ย.60 20 เม.ย.60 ไตยวาย 58 4313 นางอินทร์คำ
  อ.ปลาปาก              
4. นางคำป้อน โสตาภา 3593 19 มี.ค.60 22 มี.ค.60 โรคชรา 70 4314 นายกิติศักดิ์
  ชำระนอกจังหวัดนครพนม              
5. นายเลิศ ดิษฐ์วงศ์ 1973 22 มี.ค.60 24 มี.ค.60 สมองฝ่อในวัยชรา 92 4315 นางวิไลวรรณ
6. นายเหรียญ บัวพรม 5813 27 มี.ค.60 29 มี.ค.60 ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 78 4316 น.ส.กัญญาพัชร
7. นางอำภา สิงหะวาระ 1530 23 ก.พ.60 10 เม.ย.60 ติดเชื้อในกระแสเลือด 86 4317 นายแสวง
8. นายอุดม อาษาวัง 7327 19 เม.ย.60 20 เม.ย.60 มะเร็งลำใส้ระยะสุดท้าย 69 4318 นายธนู
  อ.คำชะอี              
9. ด.ต.ประจบ ภูเต้านิล 12846 1 มี.ค.60 3 เม.ย.60 ระบบหายใจล้มเหลว 63 4319 นางสุภาภรณ์
  อ.เมืองนครพนม              
10. นายรังสิต นิลสาขา 3786 5 เม.ย.60 7 เม.ย.60 โรคชรา 79 4320 นายปิยะมิตร
11. นางสุทิน สาระวิถี 4043 14 มี.ค.60 10 เม.ย.60 โรคมะเร็งปอด 73 4321 นายบริรักษ์
12. นายวรดิษฐ์ มังคละคีรี 7733 17 เม.ย.60 18 เม.ย.60 ปอดติดเชื้อ 64 4322 นางบุราวรรณ
13. นายบรรดาศักดิ์ โทเตียน 2676 23 เม.ย.60 27 เม.ย.60 ระบบหายใจล้มเหลว 49 4323 นางกรรณิการ์
  อ.นาแก              
14. นายสีดร เชื้อกุณะ 8213 4 เม.ย.60 10 เม.ย.60 หัวใจล้มเหลวง 76 4324 นายพนมรักษ์
  อ.ศรีสงคราม              
15. นายโสภณ พันธ์เวียง 2119 15 เม.ย.60 18 เม.ย.60 สมองฝ่อในวัยชรา 84 4325 น.ส.นิภาภรณ์
  อ.นาหว้า              
16. นางมณีรัตน์ วะชุม 12533 24 เม.ย.60 26 เม.ย.60 โรคมะเร็งตับอ่อน 63 4326 นายวิทยา
                 
             ข้อ 2   สมาชิกมีหน้าที่ส่งเงินสงเคราะห์รายศพ  ตามข้อบังคับของสมาคม พ.ส.น. ข้อ 16 ต้องชำระ เงินสงเคราะห์ ศพละ  25  บาท
                       เป็นเงินคนละ 400 บาท(สี่ร้อยบาทถ้วน)
             ข้อ 3 ผู้ถึงแก่กรรมงวดที่ 6/2560 ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัว  รายละ   213,027  บาท
         
             ข้อ 4 จำนวนสมาชิกที่จะต้องเรียกเก็บเงินทั้งสิ้น   9,065 ราย
 
 
           ประกาศ   ณ   วันที่  21 มิถุนายน 2560
   
          ลงชื่อ   
                  ( นายประคองศิลป์  เมืองซ้าย )
อุปนายกสมาคม พ.ส.น. ทำการแทน นายกสมาคม พ.ส.น.

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนเสมาธรรมจักรจังหวัดนครพนม (พ.ส.น.)
ตั้งอยู่ที่ โรงเรียนสุนทรวิจิตร ถนนสุนทรวิจิตร อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4251-3043 และ 080-195-5889 E-Mail : posonoro@posonor.or.th