คณะกรรมการ พ.ส.น.ข้อบังคับสมาคม พ.ส.น.แผนที่ พสน.ติดต่อเรา
 
                                                                                                            ประกาศ  
เรื่อง    สมาชิก พ.ส.น.ถึงแก่กรรมงวดที่ 7/2560
   
 
                     ข้อ 1 รายชื่อสมาชิก พ.ส.น. ถึงแก่กรรม
 
ที่ ชื่อ-สกุล เลขประจำตัว วันถึงแก่กรรม วันที่ได้รับแจ้ง ถึงแก่กรรมเหตุ อายุ ลำดับศพที่ ผู้รับเงิน
  ชำระนอกจังหวัดนครพนม              
1. นางอุดม ทองยศ 4327 2 พ.ค.60 3 พ.ค.60 ตับอักเสบ 84 4327 นายพนมศักดิ์
2. นางแสนคำ นามพลแสน 7905 11 พ.ค.60 16 พ.ค.60 ปอดติดเชื้อ 65 4328 นางวราภรณ์
3. นางนนทา คำปัน 5459 3 มิ.ย.60 7 มิ.ย.60 โรคไทรรอยด์ 86 4329 นางนิตยาภรณ์
  อ.หนองสูง              
4. นายวิเชียร อาจวิชัย 4289 25 เม.ย.60 5 พ.ค.60 มะเร็งปอด 69 4330 นายเสกสรร
  อ.นาแก              
5. นายมุลนี พลราชม 105 5 พ.ค.60 9 พ.ค.60 เส้นเลือดในสมองตีบ 89 4331 นายสถาพร
6. นางพรหมศรี ชาญวิจิตร 4282 8 พ.ค.60 11 พ.ค.60 มะเร็งปอด 74 4332 น.ส.ฉวีวรรณ
7. นางสุพรรณี กำริสุ 1494 27 พ.ค.60 29 พ.ค.60 หัวใจล้มเหลว 93 4333 นายนเรศ
  อ.เมืองนครพนม              
8. นางบุญมี ณ พัทลุง 105 1 พ.ค.60 11 พ.ค.60 ภาวะหัวใจล้มเหลว 93 4334 นางธนภร
  อ.ดอนตาล              
9. นางกอง ศรีกัมพล 3663 9 พ.ค.60 29 พ.ค.60 สมองฝ่อในวัยชรา 76 4335 นายธงชัย
  อ.เรณูนคร              
10. นางลำมะถุ ไชยภักดี 2556 18 พ.ค.60 19 พ.ค.60 โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง 93 4336 นายสำเรือง
  อ.ธาตุพนม              
11. นายประพันธ์ ดันงา 4718 5 มิ.ย.60 6 มิ.ย.60 สมองฝ่อในวัยชรา 70 4337 นายเอกวัฒน์
12. นายองอาจ ควรครู 7724 11 มิ.ย.60 13 มิ.ย.60 มะเร็งท่อน้ำดี 59 4338 น.ส.ภานุมาศ
  อ.บ้านแพง              
13. นางไฉน แซ่ตัน 3773 7 มิ.ย.60 8 มิ.ย.60 โรคกระดูกพรุน 76 4339 นางจันทิมา
                 
             ข้อ 2   สมาชิกมีหน้าที่ส่งเงินสงเคราะห์รายศพ  ตามข้อบังคับของสมาคม พ.ส.น. ข้อ 16 ต้องชำระ เงินสงเคราะห์ ศพละ  25  บาท
                       เป็นเงินคนละ 325 บาท(สามร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)
             ข้อ 3 ผู้ถึงแก่กรรมงวดที่ 7/2560 ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัว  รายละ 212,980 บาท
         
             ข้อ 4 จำนวนสมาชิกที่จะต้องเรียกเก็บเงินทั้งสิ้น   9,063 ราย
 
 
           ประกาศ   ณ   วันที่  24 กรกฎาคม 2560
   
          ลงชื่อ   
                  ( นายประคองศิลป์  เมืองซ้าย )
อุปนายกสมาคม พ.ส.น. ทำการแทน นายกสมาคม พ.ส.น.

 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนเสมาธรรมจักรจังหวัดนครพนม (พ.ส.น.)
ตั้งอยู่ที่ โรงเรียนสุนทรวิจิตร ถนนสุนทรวิจิตร อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4251-3043 และ 080-195-5889 E-Mail : posonoro@posonor.or.th