คณะกรรมการ พ.ส.น.ข้อบังคับสมาคม พ.ส.น.แผนที่ พสน.ติดต่อเรา
 
                                                                                                            ประกาศ  
เรื่อง    สมาชิก พ.ส.น.ถึงแก่กรรมงวดที่ 8/2560
   
 
                     ข้อ 1 รายชื่อสมาชิก พ.ส.น. ถึงแก่กรรม
 
ที่ ชื่อ-สกุล เลขประจำตัว วันถึงแก่กรรม วันที่ได้รับแจ้ง ถึงแก่กรรมเหตุ อายุ ลำดับศพที่ ผู้รับเงิน
  ชำระนอกจังหวัดนครพนม              
1. นางเบา ศิริสวัสดิ์ 4839 14 มิ.ย.60 15 มิ.ย.60 เส้นเลือดในสมองตีบ 70 4340 น.ส.สุเมตตา
2. นายหนูพิศ ศรีกาลัง 4854 21 มิ.ย.60 21 มิ.ย.60 ความดันโลหิตสูง 73 4341 น.ส.ณัฐชานันท์
  อ.ธาตุพนม              
3. นายศรพิษ ศรีใสคำ 11299 14 มิ.ย.60 16 มิ.ย.60 เส้นเลือดสมองแตก 61 4342 นายศาสตราวุธ
  อ.นาแก              
4. นางสมิง สารสิทธิ์ 11237 11 มิ.ย.60 21 มิ.ย.60 ปอดอักเสบ 91 4343 นางรัตนภรณ์
5. นายไพจิตร ไชยคราม 5678 30 มิ.ย.60 5 ก.ค.60 สมองฝ่อในวัยชรา 82 4344 นางศิริลักษณ์
6. นางจรัส ปัญจรักษ์ 5819 28 มิ.ย.60 6 ก.ค.60 สมองฝ่อในวัยชรา 80 4345 น.ส.ศิรินภา
  อ.นาแก              
7. นางกรองแก้ว จิตมาตย์ 4837 8 ก.ค.60 12 ก.ค.60 ภาวะหัวใจล้มเหลว 68 4346 นายไทยรุ่ง
  อ.ศรีสงคราม              
8. นายนริศ เพ็งคำ 15196 20 มิ.ย.60 21 มิ.ย.60 มะเร็งตับ 44 4347 น.ส.สิริวรรณ
9. นายสมหวัง สาระโพธิ์ 4717 27 มิ.ย.60 28 มิ.ย.60 มะเร็งถุงน้ำดี 81 4348 นางนิลาวรรณ์
  อ.คำชะอี              
10. นายชัยณรงค์ อุปัญญ์ 7659 15 มิ.ย.60 22 มิ.ย.60 โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง 63 4349 นางประสบสุข
  อ.เรณูนคร              
11. นายพูลสวัสดิ์ พลโลก 2890 21 มิ.ย.60 27 มิ.ย.60 กล้ามเนื้อหัวใจตาย 78 4350 นางนอแก้ว
  อ.เมืองมุกดาหาร              
12. นางศรีมุกดา เขียวสังข์ 4837 24 มิ.ย.60 11 ก.ค.60 มะเร็งเม็ดเลือดขาว 63 4351 นายวิทยา
                 
             ข้อ 2   สมาชิกมีหน้าที่ส่งเงินสงเคราะห์รายศพ  ตามข้อบังคับของสมาคม พ.ส.น. ข้อ 16 ต้องชำระ เงินสงเคราะห์ ศพละ  25  บาท
                       เป็นเงินคนละ 300 บาท(สามร้อยบาทถ้วน)
             ข้อ 3 ผู้ถึงแก่กรรมงวดที่ 8/2560 ประจำเดือนสิงหาคม 2560 ได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัว  รายละ 213,873 บาท
         
             ข้อ 4 จำนวนสมาชิกที่จะต้องเรียกเก็บเงินทั้งสิ้น   9,101 ราย
 
 
           ประกาศ   ณ   วันที่  22 สิงหาคม 2560
   
          ลงชื่อ   
                  ( นายประคองศิลป์  เมืองซ้าย )
อุปนายกสมาคม พ.ส.น. ทำการแทน นายกสมาคม พ.ส.น.

 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนเสมาธรรมจักรจังหวัดนครพนม (พ.ส.น.)
ตั้งอยู่ที่ โรงเรียนสุนทรวิจิตร ถนนสุนทรวิจิตร อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4251-3043 และ 080-195-5889 E-Mail : posonoro@posonor.or.th