คณะกรรมการ พ.ส.น.ข้อบังคับสมาคม พ.ส.น.แผนที่ พสน.ติดต่อเรา
 
                                                                                                            ประกาศ  
เรื่อง    สมาชิก พ.ส.น.ถึงแก่กรรมงวดที่ 10/2560
   
 
                     ข้อ 1 รายชื่อสมาชิก พ.ส.น. ถึงแก่กรรม
 
ที่ ชื่อ-สกุล เลขประจำตัว วันถึงแก่กรรม วันที่ได้รับแจ้ง ถึงแก่กรรมเหตุ อายุ ลำดับศพที่ ผู้รับเงิน
  อ.เมืองนครพนม              
1. นางหนูแดง ศิริสวัสดิ์ 10309 20 ส.ค.60 1 ก.ย.60 ปอดอักเสบ 71 4363 นายอรรถวิทย์
2. นายมนัส เพ็งคำ 432 2 ก.ย.60 6 ก.ย.60 สมองฝ่อในวัยชรา 93 4364 นางจิราภรณ์
3. นางแปลง กิติศรีวรพันธ์ 3815 9 ก.ย.60 11 ก.ย.60 โรคชราภาพ 87 4365 นายอร่าม
4. น.ส.ศิริลักษณ์ ณ นครพนม 9985 10 ก.ย.60 14 ก.ย.60 มะเร็งตับ 76 4366 นางจริยะ
  อ.ท่าอุเทน              
5. นายพูลสวัสดิ์ ทุมวรรณ 2986 23 ก.พ.60 4 ก.ย.60 ภาวะติดเชื้อในปอด 71 4367 นายวรเทพ
  อ.ธาตุพนม              
6. นายสิทธิเดช อินภูวา 10782 27 ส.ค.60 4 ก.ย.60 เลือดออกในสมอง 51 4368 นางปริญดา
  ชำระนอกจังหวัดนครพนม              
7. นางเคลือบ ท่าค้อ 2159 2 ก.ย.60 11 ก.ย.60 โรคชรา 99 4369 นางพัชนี
  อ.หนองสูง              
8. นายเข็ม จันปุ่ม 1158 3 มี.ค.60 14 ก.ย.60 โรคชรา 88 4370 นางสุภัทรา
  อ.ดอนตาล              
9. นางเครือจันทร์ จันทะพันธ์ 1763 27 เม.ย.60 14 ก.ย.60 โรคชรา 88 4371 นางประไพศรี
  อ.คำชะอี              
10. นางผาน วังคะฮาต 1805 25 พ.ค.60 14 ก.ย.60 อุจาระร่วงติดเชื้อรุนแรง 85 4372 นายวิทยา
11. นายประมวล อาจวิชัย 2222 29 พ.ค.60 14 ก.ย.60 โรคชรา 77 4373 นายอนันต์
12. นายพฤกษ์ สวัสดิ์วงศ์ชัย 2848 19 ก.ย.60 14 ก.ย.60 โรคเกล็ดเลือดต่ำ 80 4374 นางหนูเพื่อน
  อ.เมืองมุกดาหาร              
13. นายสมาน สิงห์ศร 7765 23 มิ.ย.60 14 ก.ย.60 เนื้องอกในหลอดลมและปอด 51 4375 นางนิรันดร์
                 
             ข้อ 2   สมาชิกมีหน้าที่ส่งเงินสงเคราะห์รายศพ  ตามข้อบังคับของสมาคม พ.ส.น. ข้อ 16 ต้องชำระ เงินสงเคราะห์ ศพละ  25  บาท
                       เป็นเงินคนละ 325 บาท(สามร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)
             ข้อ 3 ผู้ถึงแก่กรรมงวดที่ 10/2560 ประจำเดือนตุลาคม 2560 ได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัว  รายละ   215,401 บาท
         
             ข้อ 4 จำนวนสมาชิกที่จะต้องเรียกเก็บเงินทั้งสิ้น   9,166 ราย
 
 
           ประกาศ   ณ   วันที่  20 ตุลาคม 2560
   
          ลงชื่อ   
                  ( นายประคองศิลป์  เมืองซ้าย )
อุปนายกสมาคม พ.ส.น. ทำการแทน นายกสมาคม พ.ส.น.

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนเสมาธรรมจักรจังหวัดนครพนม (พ.ส.น.)
ตั้งอยู่ที่ โรงเรียนสุนทรวิจิตร ถนนสุนทรวิจิตร อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4251-3043 และ 080-195-5889 E-Mail : posonoro@posonor.or.th