คณะกรรมการ พ.ส.น.ข้อบังคับสมาคม พ.ส.น.แผนที่ พสน.ติดต่อเรา
 
                                                                                                            ประกาศ  
เรื่อง    สมาชิก พ.ส.น.ถึงแก่กรรมงวดที่ 11/2560
   
 
                     ข้อ 1 รายชื่อสมาชิก พ.ส.น. ถึงแก่กรรม
 
ที่ ชื่อ-สกุล เลขประจำตัว วันถึงแก่กรรม วันที่ได้รับแจ้ง ถึงแก่กรรมเหตุ อายุ ลำดับศพที่ ผู้รับเงิน
  อ.หว้านใหญ่              
1. นายมณี ทองผา 4747 8 ส.ค.60 14 ก.ย.60 ปอดติดเชื้ออย่างรุนแรง 89 4376 น.ส.วิไลลักษณ์
  อ.เมืองมุกดาหาร              
2. นายโกมินทร์ สมบูรณ์ 6708 9 ส.ค.60 14 ก.ย.60 สมองซีกซ้ายขาดเลือด 61 4377 นางกองซิน
  อ.คำชะอี              
3. นายพนมศักดิ์ โรจนภักดี 3272 9 ส.ค.60 14 ก.ย.60 ติดเชื้อในกระแสเลือด 71 4378 นางวรางคณา
  อ.ท่าอุเทน              
4. นายวิจิตร บุตรเวส 5439 10 ก.ย.60 18 ก.ย.60 เส้นเลือดในสมองตีบ 64 4379 นางสุมาลี
5. นายสมเดช บุพศิริ 11793 19 ก.ย.60 21 ก.ย.60 เลือดออกในสมอง 57 4380 นางบุญล้ำ
  อ.เมืองนครพนม              
6. นายสุวรรณ ทิมมณี 3801 16 ก.ย.60 17 ก.ย.60 เส้นเลือดหัวใจอุดตัน 84 4381 นายบำเพ็ญ
7. น.ส.จินตนา รัตนโกเศศ 4975 17 ก.ย.60 19 ก.ย.60 ปอดติดเชื้อ 82 4382 นางพริ้มเพรา
8. นายนวล คำมงคล 4201 21 ก.ย.60 21 ก.ย.60 โรคเบาหวาน 81 4383 นางพันทอง
  อ.ธาตุพนม              
9. นางบุญเลิศ ทองออน 9053 25 ก.ย.60 25 ก.ย.60 สมองฝ่อในวัยชรา 77 4384 น.ส.นงลักษณ์
10. นางสังคำ นนทรา 4235 19 ก.ย.60 25 ก.ย.60 ไตวายเฉียบพลัน 78 4385 นายทวีทรัพย์
  อ.บ้านแพง              
11. นายเรียง ศรีภูมิ 3625 18 ก.ย.60 25 ก.ย.60 เลือดออกในสมอง 74 4386 นายแมน
12. นางเข็ม สุขฉลาด 2448 18 ก.ย.60 28 ก.ย.60 โรคชรา 87 4387 นายสกล
                 
             ข้อ 2   สมาชิกมีหน้าที่ส่งเงินสงเคราะห์รายศพ  ตามข้อบังคับของสมาคม พ.ส.น. ข้อ 16 ต้องชำระ เงินสงเคราะห์ ศพละ  25  บาท
                       เป็นเงินคนละ 300 บาท(สามร้อยบาทถ้วน)
             ข้อ 3 ผู้ถึงแก่กรรมงวดที่ 11/2560 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัว  รายละ   215,095 บาท
         
             ข้อ 4 จำนวนสมาชิกที่จะต้องเรียกเก็บเงินทั้งสิ้น   9,153 ราย
 
 
           ประกาศ   ณ   วันที่  22 พฤศจิกายน 2560
   
          ลงชื่อ   
                  ( นายประคองศิลป์  เมืองซ้าย )
อุปนายกสมาคม พ.ส.น. ทำการแทน นายกสมาคม พ.ส.น.

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนเสมาธรรมจักรจังหวัดนครพนม (พ.ส.น.)
ตั้งอยู่ที่ โรงเรียนสุนทรวิจิตร ถนนสุนทรวิจิตร อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4251-3043 และ 080-195-5889 E-Mail : posonoro@posonor.or.th