คณะกรรมการ พ.ส.น.ข้อบังคับสมาคม พ.ส.น.แผนที่ พสน.ติดต่อเรา
 
                                                                                                            ประกาศ  
เรื่อง    สมาชิก พ.ส.น.ถึงแก่กรรมงวดที่ 1/2561
   
 
                     ข้อ 1 รายชื่อสมาชิก พ.ส.น. ถึงแก่กรรม
 
ที่ ชื่อ-สกุล เลขประจำตัว วันถึงแก่กรรม วันที่ได้รับแจ้ง ถึงแก่กรรมเหตุ อายุ ลำดับศพที่ ผู้รับเงิน
  อ.เมืองนครพนม              
1. นายประดิษฐ์ ไตรภู 14052 27 ต.ค.60 1 พ.ย.60 มะเร็งปอด 57 4402 นางพัฒนากิจ
2. นายทองไค ปราบมีชัย 14419 15 พ.ย.60 20 พ.ย.60 ไตยวายเรื้อรัง 55 4403 นางธนพร
  อ.ดอนตาล              
3. นายกิตติศักดิ์ สุวรรณแสง 13519 21 ก.ย.60 7 พ.ย.60 มะเร็งหลอดอาหาร 41 4404 นางนงนุช
4. นางวันทอง ศรีกัมพล 3664 22 ต.ค.60 7 พ.ย.60 สมองฝ่อในวัยชรา 79 4405 นายธงชัย
  อ.เรณูนคร              
5. นายทิติรัตน์ วีรวัฒนา 8848 2 พ.ย.60 7 พ.ย.60 ก้อนเนื้อในปอด 58 4406 นางสุจิตรา
  อ.วังยาง              
6. นายวิมล บริบูรณ์ 9235 1 พ.ย.60 7 พ.ย.60 มะเร็งปอด 59 4407 น.ส.พิมทิตา
  อ.นาทม              
7. นายเพชร เกษมสินธุ์ 3627 3 พ.ย.60 9 พ.ย.60 ปอดอักเสบจากการสำลัก 80 4407 นางหนูพร
  ชำระนอกจังหวัดนครพนม              
8. นายมณี ดีจันทร์ 6115 11 พ.ย.60 15 พ.ย.60 มะเร็งท่อน้ำดี 74 4408 นางรัศมี
  อ.ศรีสงคราม              
9. นายวิศิษฐ์ อ้วนไตร 10577 8 พ.ย.60 11 พ.ย.60 มะเร็งตับ 69 4409 นางรจนา
10. นายสงกา ศรีลาศักดิ์ 541 1 ธ.ค.60 7 ธ.ค.60 สมองฝ่อในวัยชรา 91 4410 นายไชยยงค์
  อ.นาหว้า              
11. นายสวาท มะเสนัย 8429 15 พ.ย.60 17 พ.ย.60 ภาวะซ็อคจากการติดเชื้อ 79 4411 นางลำไย
  อ.โพนสวรรค์              
12. นายสิทธิพร บุญกุศล 5528 2 ธ.ค.60 4 ธ.ค.60 มะเร็งกระดูกระยะสุดท้าย 65 4412 นางศิริพร
  อ.เมืองมุกดาหาร              
13. นายวีระรัก หนองสูง 7045 26 พ.ย.60 7 ธ.ค.60 ภาวะหัวใจล้มเหลว 64 4413 นายเกริกไกร
  อ.คำชะอี              
14. นางเสวค วังคะฮาด 4726 29 ธ.ค.60 7 ธ.ค.60 ปอดติดเชื้อ 65 4414 นายสมจีน
                 
             ข้อ 2   สมาชิกมีหน้าที่ส่งเงินสงเคราะห์รายศพ  ตามข้อบังคับของสมาคม พ.ส.น. ข้อ 16 ต้องชำระ เงินสงเคราะห์ ศพละ  25  บาท
                       เป็นเงินคนละ 350 บาท(สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
             ข้อ 3 ผู้ถึงแก่กรรมงวดที่ 1/2561 ประจำเดือนมกราคม 2561 ได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัว  รายละ   214,508 บาท
         
             ข้อ 4 จำนวนสมาชิกที่จะต้องเรียกเก็บเงินทั้งสิ้น   9,128 ราย
 
 
           ประกาศ   ณ   วันที่  19 มกราคม 2561
   
          ลงชื่อ   
                  ( นายประคองศิลป์  เมืองซ้าย )
อุปนายกสมาคม พ.ส.น. ทำการแทน นายกสมาคม พ.ส.น.

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนเสมาธรรมจักรจังหวัดนครพนม (พ.ส.น.)
ตั้งอยู่ที่ โรงเรียนสุนทรวิจิตร ถนนสุนทรวิจิตร อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4251-3043 และ 080-195-5889 E-Mail : posonoro@posonor.or.th