คณะกรรมการ พ.ส.น.ข้อบังคับสมาคม พ.ส.น.แผนที่ พสน.ติดต่อเรา
 
                                                                                                            ประกาศ  
เรื่อง    สมาชิก พ.ส.น.ถึงแก่กรรมงวดที่ 2/2561
   
 
                     ข้อ 1 รายชื่อสมาชิก พ.ส.น. ถึงแก่กรรม
 
ที่ ชื่อ-สกุล เลขประจำตัว วันถึงแก่กรรม วันที่ได้รับแจ้ง ถึงแก่กรรมเหตุ อายุ ลำดับศพที่ ผู้รับเงิน
  อ.เรณูนคร              
1. นางไข่มุกด์ บัวชุม 2099 7 ธ.ค.60 8 ธ.ค.60 มะเร็งในถุงน้ำดี 79 4415 นางอาภัสรา
  ชำระนอกจังหวัดนครพนม              
2. นางลำดวน หล้าดี 4614 7 ธ.ค.60 8 ธ.ค.60 ติดเชื้อในกระแสเลือด 71 4416 นายสุรดี
3. นางอ่อนศรี สมเทพ 3680 22 ธ.ค.60 27 ธ.ค.60 มะเร็งท่อน้ำดี 64 4417 นางรมณีย์
4. นายอุดร สร้อยสน 5412 4 ม.ค.61 5 ม.ค.61 โรคหืดหอม 77 4418 นางจุฑาทาศ
5. นายราชบุรี สุชรี 4066 2 ม.ค.61 10 ม.ค.61 ภาวะหัวใจหยุดเต้น 80 4419 นางราตรี
  อ.ธาตุพนม              
6. นายสุรพล สารทอง 8550 28 พ.ย.60 8 ธ.ค.60 มะเรงตับ 60 4420 นางสุภารัตน์
  อ.โพนสวรรค์              
7. นายว่าง อนุญาหงษ์ 10160 5 ธ.ค.60 13 ธ.ค.60 มะเร็งท่อน้ำดี 73 4421 นางรัชนีวรรณ
  อ.นาหว้า              
8. นายนิรันดร์ ทัศคร 1896 23 พ.ย.60 19 ธ.ค.60 โรคชรา 88 4422 นายไพโรจน์
  อ.คำชะอี              
9. นายพงษ์ศักดิ์ รัชอินทร์ 3087 12 ธ.ค.60 14 ธ.ค.60 ติดเชื้อในกระแสเลือด 72 4423 นางสุปราณี
  อ.ศรีสงคราม              
10. นางพัชนี วดีศิริศักดิ์ 7891 21 ธ.ค.60 28 ธ.ค.60 มะเร็งกระเพาะอาหาร 64 4424 นายวัฒนะ
  อ.นาแก              
11. นายนิพนธ์ศักดิ์ นาคา 8022 27 ธ.ค.60 28 ธ.ค.60 มะเร็งตับและถุงน้ำดี 60 4425 นางเข็มเพชร
  อ.ท่าอุเทน              
12. นางกองมี ไชยประการ 8990 28 ธ.ค.60 8 ม.ค.61 หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 65 4426 นายสุธรรม
                 
             ข้อ 2   สมาชิกมีหน้าที่ส่งเงินสงเคราะห์รายศพ  ตามข้อบังคับของสมาคม พ.ส.น. ข้อ 16 ต้องชำระ เงินสงเคราะห์ ศพละ  25  บาท
                       เป็นเงินคนละ 300 บาท(สามร้อยบาทถ้วน)
             ข้อ 3 ผู้ถึงแก่กรรมงวดที่ 2/2561 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัว  รายละ   214,249 บาท
         
             ข้อ 4 จำนวนสมาชิกที่จะต้องเรียกเก็บเงินทั้งสิ้น   9,117 ราย
 
 
           ประกาศ   ณ   วันที่  16 กุมภาพันธ์ 2561
   
          ลงชื่อ   
                  ( นายประคองศิลป์  เมืองซ้าย )
อุปนายกสมาคม พ.ส.น. ทำการแทน นายกสมาคม พ.ส.น.

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนเสมาธรรมจักรจังหวัดนครพนม (พ.ส.น.)
ตั้งอยู่ที่ โรงเรียนสุนทรวิจิตร ถนนสุนทรวิจิตร อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4251-3043 และ 080-195-5889 E-Mail : posonoro@posonor.or.th