คณะกรรมการ พ.ส.น.ข้อบังคับสมาคม พ.ส.น.แผนที่ พสน.ติดต่อเรา
 
                                                                                                            ประกาศ  
เรื่อง    สมาชิก พ.ส.น.ถึงแก่กรรมงวดที่ 3/2561
   
 
                     ข้อ 1 รายชื่อสมาชิก พ.ส.น. ถึงแก่กรรม
 
ที่ ชื่อ-สกุล เลขประจำตัว วันถึงแก่กรรม วันที่ได้รับแจ้ง ถึงแก่กรรมเหตุ อายุ ลำดับศพที่ ผู้รับเงิน
  อ.โพนสวรรค์              
1. นายพรชัย สุสิลา 8321 3 ม.ค.61 11 ม.ค.61 เส้นเลือดสมองอุดตัน 58 4427 นางถวัลย์
  อ.ธาตุพนม              
2. นายพรหม คัตถาวร 4316 9 ม.ค.61 11 ม.ค.61 สมองฝ่อในวัยชรา 94 4428 นายเสรี
  อ.นาหว้า              
3. นางชนากานต์ 14434 5 ม.ค.61 15 ม.ค.61 โรคมะเร็งปอด 55 4429 นางพิสมัย
4. นางอนงค์ เมืองสุวรรณ 4468 24 ม.ค.61 25 ม.ค.61 ตับแข็ง 84 4430 นายเจน
  อ.คำชะอี              
5. นางทองสาน คล่องดี 2221 21 ธ.ค.61 15 ม.ค.61 เบาหวาน 84 4431 นางนราลัย
  อ.นิคมคำสร้อย              
6. นายศักดา เบญจมาศ 5491 16 ธ.ค.60 15 มค.61 มะเร็งตับ 62 4432 นางอนงค์
7. นายประสาท สุภชาติ 5483 23 ธ.ค.60 13 ม.ค.61 มะเร็งท่อน้ำดี 51 4433 บุตร
  อ.เมืองนครพนม              
8. นางศรีวิไล ชาภูพวง 1581 15 ม.ค.61 16 ม.ค.61 ความดันโลหิตสูง 84 4434 พ.ต.ท.เฉลิมเกียรติ
9. นางรัตนา วัฒนสุระ 2719 18 ม.ค.61 24 ม.ค.61 เส้นเลือดฝอยตีบ 79 4435 นายสุรชัย
10. นายคำตัน แก้วไกรสร 102 6 ก.พ.61 8 ก.พ.61 ปอดติดเชื้อ 93 4436 นางบุญเลี้ยง
  อ.ศรีสงคราม              
11. นางบุญเลิศ บุนนท์ 5691 11 ม.ค.61 16 ม.ค.61 ปอดติดเชื้อ 73 4437 นางพรรณี
12. นายสำราญ เจริญขันธ์ 6454 7 ก.พ.61 13 ก.พ.61 กระดูกเชิงกรานต้นขา/ซี่โครงหักเสียเลือดมาก 71 4438 นางเซี่ยมจู
  อ.วังยาง              
13. นายเฉลิมศักดิ์ ลำทอง 3711 21 ม.ค.61 22 ม.ค.61 มะเร็งเม็ดเลือดขาว 68 4439 นายจิรศักดิ์
  ชำระนอจังหวัด              
14. นางทองคำ ไชยสุนันท์ 973 28 ม.ค.61 30 ม.ค.61 สมองฝ่อในวัยชรา 95 4440 นางสุดสาคร
  อ.ท่าอุเทน              
15. นางบุญปัน โพธิ 1837 31 ม.ค.61 5 ก.พ.61 สมองฝ่อในวัยชรา 90 4441 นายเกรียงไกร
  อ.เรณูนคร              
16. นายสำเนียง อินทร์ติยะ 8653 13 ก.พ.61 13 ก.พ.61 มะเร็งในลำคอ 60 4442 นางมัจฉา
                 
                 
             ข้อ 2   สมาชิกมีหน้าที่ส่งเงินสงเคราะห์รายศพ  ตามข้อบังคับของสมาคม พ.ส.น. ข้อ 16 ต้องชำระ เงินสงเคราะห์ ศพละ  25  บาท
                       เป็นเงินคนละ 400 บาท(สี่ร้อยบาทถ้วน)
             ข้อ 3 ผู้ถึงแก่กรรมงวดที่ 3/2561 ประจำเดือนมีนาคม 2561 ได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัว  รายละ   213,967 บาท
         
             ข้อ 4 จำนวนสมาชิกที่จะต้องเรียกเก็บเงินทั้งสิ้น   9,105 ราย
 
 
           ประกาศ   ณ   วันที่  22 มีนาคม 2561
   
          ลงชื่อ   
                  ( นายประคองศิลป์  เมืองซ้าย )
อุปนายกสมาคม พ.ส.น. ทำการแทน นายกสมาคม พ.ส.น.

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนเสมาธรรมจักรจังหวัดนครพนม (พ.ส.น.)
ตั้งอยู่ที่ โรงเรียนสุนทรวิจิตร ถนนสุนทรวิจิตร อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4251-3043 และ 080-195-5889 E-Mail : posonoro@posonor.or.th