คณะกรรมการ พ.ส.น.ข้อบังคับสมาคม พ.ส.น.แผนที่ พสน.ติดต่อเรา
 
                                                                                                            ประกาศ  
เรื่อง    สมาชิก พ.ส.น.ถึงแก่กรรมงวดที่ 4/2561
   
 
                     ข้อ 1 รายชื่อสมาชิก พ.ส.น. ถึงแก่กรรม
 
ที่ ชื่อ-สกุล เลข
ประจำตัว
วันถึงแก่กรรม วันที่ได้รับแจ้ง ถึงแก่กรรมเหตุ อายุ ลำดับศพที่ ผู้รับเงิน
  อ.เมืองนครพนม              
1. นางสุทธาพร ไชยพรหม 4485 6 ก.พ.61 14 ก.พ.61 เส้นเลือดในสมองตีบ 72 4443 นางขวัญฤทัย
2. นายประสิทธิ์ จัตวัฒนกุล 12609 8 ม.ค.61 17 เม.ย.61 กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 67 4444 นายศุภวัฒน์
  อ.ธาตุพนม              
3. นายบัญญัติ ธนธีระกุล 4734 9 ก.พ.61 15 ก.พ.61 มะเร็งลำใส้ 76 4445 นางพยอม
  อ.นาแก              
4. นางปราศรัย ยาทองไชย 5447 12 ก.พ.61 19 ก.พ.61 โรคมะเร็งปอด 61 4446 นายธีระ
5. นายคุ้ม ภาโสม 4553 14 ก.พ.61 20 ก.พ.61 ปอดอักเสบ 82 4447 นางสายสนม
6. ส.อ.ชาญณรงค์ มรกต 9895 12 ก.พ.61 22 ก.พ.61 มะเร็งตับ 71 4448 นางชัชฎาภรณ์
7. นายวิฑูรย์ ศรียะวงศ์ 3268 15 มี.ค.61 16 มี.ค.61 มะเร็งตับ 73 4449 นายธรรมนูญ
  อ.นาหว้า              
8. นายบุญแต้ม 1312 13 ก.พ.61 23 ก.พ.61 สมองฝ่อในวัยชรา 90 4450 นางทิพวรรณ
9. นายเลิศชาย ราชป้องขันธ์ 11107 7 มี.ค.61 8 มี.ค.61 มะเร็งในกระเพาะอาหาร 60 4451 นางสุดสาคร
  อ.ศรีสงคราม              
10. นางกัลยา นันทนารักษ์ 4632 28 ก.พ.61 2 มี.ค.61 แผลติดเชื้อที่ขาขวา 64 4452 นางทิพยรัตน์
  อ.ท่าอุเทน              
11. นายพนมศิลป์ ศรีทอง 10440 3 มี.ค.61 7 มี.ค.61 เส้นเลือดในสมองตีบ 63 4453 นางเยาวรัตน์
  ชำระนอกจังหวัดนครพนม              
12. นางมโนรา ทิพย์วงศ์ 3925 6 มี.ค.61 8 มี.ค.61 มะเร็งตับ 73 4454 น.ส.กริษฐาฉัฎฐ์
  อ.โพนสวรรค์              
13. นายฉลอง หลวงโป้ 8476 4 มี.ค.61 9 มี.ค.61 เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมอง 58 4455 นางลัดดาวัลย์
  อ.ปลาปาก              
14. นางนิมิตร เสนาจันทร์ 3762 16 มี.ค.61 16 มี.ค.61 เส้นเลือดในสมองแตก 72 4456 นายสรยุทธ
                 
             ข้อ 2   สมาชิกมีหน้าที่ส่งเงินสงเคราะห์รายศพ  ตามข้อบังคับของสมาคม พ.ส.น. ข้อ 16 ต้องชำระ เงินสงเคราะห์ ศพละ  25  บาท
                       เป็นเงินคนละ 350 บาท(สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
             ข้อ 3 ผู้ถึงแก่กรรมงวดที่ 4/2561 ประจำเดือนเมษายน 2561 ได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัว  รายละ   213,591 บาท
         
             ข้อ 4 จำนวนสมาชิกที่จะต้องเรียกเก็บเงินทั้งสิ้น   9,089 ราย
 
 
           ประกาศ   ณ   วันที่  20 เมษายน 2561
   
          ลงชื่อ   
                  ( นายประคองศิลป์  เมืองซ้าย )
อุปนายกสมาคม พ.ส.น. ทำการแทน นายกสมาคม พ.ส.น.

 

 

 

 


สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนเสมาธรรมจักรจังหวัดนครพนม (พ.ส.น.)
ตั้งอยู่ที่ โรงเรียนสุนทรวิจิตร ถนนสุนทรวิจิตร อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4251-3043 และ 080-195-5889 E-Mail : posonoro@posonor.or.th