คณะกรรมการ พ.ส.น.ข้อบังคับสมาคม พ.ส.น.แผนที่ พสน.ติดต่อเรา
 
 
                                                                                                            ประกาศ  
เรื่อง    สมาชิก พ.ส.น.ถึงแก่กรรมงวดที่ 5/2561
   
 
                     ข้อ 1 รายชื่อสมาชิก พ.ส.น. ถึงแก่กรรม
 
ที่ ชื่อ-สกุล เลข
ประจำตัว
วันถึงแก่กรรม วันที่ได้รับแจ้ง ถึงแก่กรรมเหตุ อายุ ลำดับศพที่ ผู้รับเงิน
  อ.ท่าอุเทน              
1. นายปริญญา กุลโมรานนท์ 6602 16 มี.ค.61 21 ม.ค.61 ปอดติดเชื้อ 67 4457 นางบรรจบ
  อ.หว้านใหญ่              
2. นางบานเย็น ศรีประทุมภรณ์ 1092 13 มี.ค.61 22 มี.ค.61 สมองฝ่อในวัยชรา 92 4458 นางนิภาภรณ์
  อ.นาแก              
3. นางไข่ บัวสาย 9718 16 มี.ค.61 23 มี.ค.61 มะเร็งท่อน้ำดี 61 4459 นายสงวนศักดิ์
4. นายสฤษดิ์ คุณบุราณ 12633 12 มี.ค.61 26 มี.ค.61 ปอดติดเชื้อ 46 4460 นางบุญธิดา
5. นายธีระพงษ์ ทันอินทรอาจ 3978 24 ม.ค.61 28 มี.ค.61 มะเร็งปอด 65 4461 นางอรุณรัตน์
  ชำระนอกจังหวัดนครพนม              
6. นางมาย พัศโน 697 24 มี.ค.61 26 มี.ค.61 ไตยวาย 80 4462 นางวิไลวรรณ
  อ.นิคมคำสร้อย              
7. นายป้านเส็ง กลางประพันธ์ 5759 21 ธ.ค.60 26 มี.ค.61 ปอดติดเชื้อ 85 4463 บุตรทุกคน
  อ.โพนสวรรค์              
8. นายจรรยา โกษาแสง 1490 27 มี.ค.61 28 มี.ค.61 โรคชรา 87 4464 นายเชิดชัย
  อ.ศรีสงคราม              
9. นายบุญหลาย เนื่องอาชา 3019 22 มี.ค.61 28 มี.ค.61 มะเร็งตับ 83 4465 นางสุกานดา
10. นายวีระพล เนตรพิมพ์ 14269 9 เม.ย.61 10 เม.ย.61 เบาหวานและปอดติเชื้อ 58 4466 นายคำเพียร
  อ.เมืองนครพนม              
11. นางลุมพินี นาคเสน 12561 23 มี.ค.61 28 มี.ค.61 มะเร็งเต้านม 54 4467 นายเทพฤทธิ์
12. นายชัยยุทธ เจริญภักดี 5496 8 เม.ย.61 10 เม.ย.61 ขาดอากาศจากการถูกกดที่รำคอ 49 4468 นางนิดา
  อ.ธาตุพนม              
13. นางพนิดา สุภารัตน์ 6198 28 มี.ค.61 30 มี.ค.61 ภาวะปอดติดเชื้อรุนแรง 62 4469 น.ส.มนัญญา
  อ.เรณูนคร              
14. นางพิมษร ทุ่นศิริ 11930 1 เม.ย.61 3 เม.ย.61 มะเร็งลำใส้ 55 4470 นายสฤษดิ์
  อ.เมืองมุกดาหาร              
15. นายอำนาจ รงค์ทอง 7115 11 มี.ค.61 3 เม.ย.61 มะเร็งโพรงจมูก 70 4471 นางพิศมัย
16. นายอุ่น สิงห์ศร 13060 15 มี.ค.61 3 เม.ย.61 โรคสมองฝ่อในวัยชรา 95 4472 นายสุจริต
                 
                 
             ข้อ 2   สมาชิกมีหน้าที่ส่งเงินสงเคราะห์รายศพ  ตามข้อบังคับของสมาคม พ.ส.น. ข้อ 16 ต้องชำระ เงินสงเคราะห์ ศพละ  25  บาท
                       เป็นเงินคนละ 400 บาท(สี่ร้อยบาทถ้วน)
             ข้อ 3 ผู้ถึงแก่กรรมงวดที่ 5/2561 ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัว  รายละ   213,262 บาท
         
             ข้อ 4 จำนวนสมาชิกที่จะต้องเรียกเก็บเงินทั้งสิ้น   9,075 ราย
 
 
           ประกาศ   ณ   วันที่  22 พฤษภาคม 2561
   
          ลงชื่อ   
                   ( นายประคองศิลป์  เมืองซ้าย )
นายกสมาคม พ.ส.น.

 

 

 

 


สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนเสมาธรรมจักรจังหวัดนครพนม (พ.ส.น.)
ตั้งอยู่ที่ โรงเรียนสุนทรวิจิตร ถนนสุนทรวิจิตร อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4251-3043 และ 080-195-5889 E-Mail : posonoro@posonor.or.th