ประกาศ  
เรื่อง    สมาชิก พ.ส.น.ถึงแก่กรรมงวดที่ 7/2561
   
 
                     ข้อ 1 รายชื่อสมาชิก พ.ส.น. ถึงแก่กรรม
 
ที่ ชื่อ-สกุล เลขประจำตัว วันถึงแก่กรรม วันที่ได้รับแจ้ง ถึงแก่กรรมเหตุ อายุ ลำดับศพที่ ผู้รับเงิน
  ชำระนอกจังหวัดนครพนม              
1. นางบานเย็น เข็มปัญญา 5838 20 พ.ค.61 21 พ.ค.61 โรคชรา 73 4486 นายนิคม
  อ.เมืองมุกดาหาร              
2. นายเฉลิมยศ แสนวิเศษ 4695 18 พ.ค.61 28 พ.ค.61 ไตยวายระยะสุดท้าย 88 4487 นางมงกุฎ
  อ.ธาตุพนม              
3. นายสิทธิวัฒน์ ฤทธพงศธร 12307 22 พ.ค.61 28 พ.ค.61 ผูกคอตาย 56 4488 นางเกษร
  อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร              
4. นายสุบรรณ สารมาศ 4948 6 พ.ค.61 8 มิ.ย.61 ไตวายเรื้อรัง 95 4489 นางหงส์
  อ.นาแก              
5. นายอภิชิต วงศ์ตาขี่ 12307 1 มิ.ย.61 12 มิ.ย.61 มะเร็งโพรงจมูก 55 4490 นางอรุณี
  อ.ท่าอุเทน              
6. นางนิกร ชมลีภพ 5255 12 มิ.ย.61 13 มิ.ย.61 มะเร็งตับ 77 4491 นางประภาพร
  อ.เรณูนคร              
7. น.ส.วิจิตรา นาดี 9739 10 มิ.ย.61 18 มิ.ย.61 มะเร็งลำใส้ใหญ่ 59 4492 นางเพ็ญประภา
                 
             ข้อ 2   สมาชิกมีหน้าที่ส่งเงินสงเคราะห์รายศพ  ตามข้อบังคับของสมาคม พ.ส.น. ข้อ 16 ต้องชำระ เงินสงเคราะห์ ศพละ  25  บาท
                       เป็นเงินคนละ 175 บาท(หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)
             ข้อ 3 ผู้ถึงแก่กรรมงวดที่ 7/2561 ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัว  รายละ 213,309 บาท
         
             ข้อ 4 จำนวนสมาชิกที่จะต้องเรียกเก็บเงินทั้งสิ้น   9,077 ราย