ประกาศ  
เรื่อง    สมาชิก พ.ส.น.ถึงแก่กรรมงวดที่ 8/2561
   
 
                     ข้อ 1 รายชื่อสมาชิก พ.ส.น. ถึงแก่กรรม
 
ที่ ชื่อ-สกุล เลขประจำตัว วันถึงแก่กรรม วันที่ได้รับแจ้ง ถึงแก่กรรมเหตุ อายุ ลำดับศพที่ ผู้รับเงิน
  อ.ศรีสงคราม              
1. นายเอนก เพ็งคำ 12424 24 มิ.ย.61 25 มิ.ย.62 โรคมะเร็ง 65 4493 นางปน
2. นายสงวน ยะภักดี 10704 27 ม.ค.61 10 ก.ค.61 โรคเบาหวาน 57 4494 นายมนตรี
  อ.เรณูนคร              
3. นางบุญนะรัก โพระกัน 12092 3 ก.ค.61 5 ก.ค.61 ปอดติดเชื้อ 52 4495 น.ส.รัชฎา
4. นายเกรียงศักดิ์ หงษาวงศ์ 8616 6 ก.ค.61 16 ก.ค.61 ปอดติดเชื้อ 71 4496 นางละมัย
  อ.ท่าอุเทน              
5. นางเทวา ราชบัณฑิต 8805 5 ก.ค.61 6 ก.ค.61 หลอดเลือดสมองตีบ 65 4497 นายพิชิต
  อ.ปลาปาก              
6. นายพิลา จันเคน 3881 10 ก.ค.61 12 ก.ค.61 เลือดออกในสมอง 84 4498 นายพรมริน
  อ.ดงหลวง              
7. นางสมุทรศรี เชื้อคมตา 3781 8 ก.ค.61 13 ก.ค.61 โรคมะเร็งตับ 62 4499 นายประดิษฐ์
  ชำระนอกจังหวัด              
8. นายอภิสิทธิ์ ติยะบุตร 12207 10 มิ.ย.61 16 ก.ค.61 ปอดติดเชื้อ 61 4500 นางพรภิรมย์
                 
             ข้อ 2   สมาชิกมีหน้าที่ส่งเงินสงเคราะห์รายศพ  ตามข้อบังคับของสมาคม พ.ส.น. ข้อ 16 ต้องชำระ เงินสงเคราะห์ ศพละ  25  บาท
                       เป็นเงินคนละ 200 บาท(สองร้อยบาทถ้วน)
             ข้อ 3 ผู้ถึงแก่กรรมงวดที่ 8/2561 ประจำเดือนสิงหาคม 2561 ได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัว  รายละ 213,286 บาท
         
             ข้อ 4 จำนวนสมาชิกที่จะต้องเรียกเก็บเงินทั้งสิ้น   9,076 ราย