ประกาศ  
เรื่อง    สมาชิก พ.ส.น.ถึงแก่กรรมงวดที่ 6/2561
   
 
                     ข้อ 1 รายชื่อสมาชิก พ.ส.น. ถึงแก่กรรม
 
ที่ ชื่อ-สกุล เลขประจำตัว วันถึงแก่กรรม วันที่ได้รับแจ้ง ถึงแก่กรรมเหตุ อายุ ลำดับศพที่ ผู้รับเงิน
  อ.นาแก              
1. นางมณีวรรณ พรหมพินิจ 8104 6 เม.ย.61 11 เม.ย.61 ปอดอักเสบ 57 4473 น.ส.ศุภลักษณ์
  อ.ท่าอุเทน              
2. นายสุรศักดิ์ เขียวสังข์ 5488 9 เม.ย.61 19 เม.ย.61 ตับแข็ง 64 4474 นางสุพัตรา
  อ.ปลาปาก              
3. นายปรีชา แสนสุพรรณ 10120 9 เม.ย.61 23 เม.ย.61 ปอดอักเสบ 62 4475 นางสมาน
  อ.เรณูนคร              
4. นายฉัตรชัย ธงยศ 12221 20 เม.ย.61 24 เม.ย.61 นิ่วในตับอ่อน 51 4476 นายภานุวัฒน์
5. นางแววคำ แก่นจันทร์ 1816 3 พ.ค.61 8 พ.ค.61 มะเร็งลำใส้ 88 4477 นางจิมประไพ
  อ.เมืองนครพนม              
6. นายประยงค์ ชินสาร 3631 13 เม.ย.61 25 เม.ย.61 หัวใจล้มเหลว 71 4478 นายพิพากร
7. นายวันชัย ฉวีกุลรัตน์ 12190 23 เม.ย.61 4 พ.ค.61 ขาดออกชิเจนในกระแสเลือด 60 4479 นางสมลักษณ์
  อ.ธาตุพนม              
8. นางคำเหวย ต้นงา 4648 2 พ.ค.61 2 พ.ค.61 ไตยวาย 68 4480 นายเอกวัฒน์
9. นางรัตนาภรณ์ กิณเวศ 12730 5 พ.ค.61 8 พ.ค.61 ปอดอักเสบ 66 4481 นายกลิ่น
  อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร              
10. นางสมเรือน สุระพันธ์ 13473 27 เม.ย.61 2 พ.ค.61 ไตยวาย 61 4482 นายสามารถ
  อ.นาหว้า              
11. นายพัน กุดนอก 3472 27 เม.ย.61 8 พ.ค.61 มะเร็ง 79 4483 นางสุมาลี
12. นางสีดา แสนสุข 2953 8 พ.ค.61 9 พ.ค.61 โรคชรา 86 4484 นายเปรม
  อ.ศรีสงคราม              
13. นายเหล็ก มีบาง 4482 29 เม.ย.61 8 พ.ค.61 เส้นเลือดหัวใจตีบ 73 4485 นางศศินันท์
ข้อ 2   สมาชิกมีหน้าที่ส่งเงินสงเคราะห์รายศพ  ตามข้อบังคับของสมาคม พ.ส.น. ข้อ 16 ต้องชำระ เงินสงเคราะห์ ศพละ  25  บาท
 เป็นเงินคนละ 325 บาท(สามร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)
ข้อ 3 ผู้ถึงแก่กรรมงวดที่ 6/2561 ประจำเดือนสิงหาคม 2561 ได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัว  รายละ 212,886 บาท
ข้อ 4 จำนวนสมาชิกที่จะต้องเรียกเก็บเงินทั้งสิ้น   9,059 ราย