ประกาศ  
เรื่อง    สมาชิก พ.ส.น.ถึงแก่กรรมงวดที่ 9/2561
   
 
                     ข้อ 1 รายชื่อสมาชิก พ.ส.น. ถึงแก่กรรม
 
ที่ ชื่อ-สกุล เลขประจำตัว วันถึงแก่กรรม วันที่ได้รับแจ้ง ถึงแก่กรรมเหตุ อายุ ลำดับศพที่ ผู้รับเงิน
  อ.หนองสูง              
1. นางปิยศักดิ์ จันปุ่ม 4362 10 มิ.ย.61 26 ก.ค.61 มะเร็งลำใส้ 66 4501 นางพรรณี
  อ.เมืองนครพนม              
2. นางมณีวรรณ ปัจจุสานนท์ 2368 23 ก.ค.61 31 ก.ค.61 ปอดติดเชื้อ 83 4502 นางฐิตารีย์
  ชำระนอกจังหวัดนครพนม              
3. นางประยูร สำลีพันธ์ 6788 28 ก.ค.61 31 ก.ค.61 เลือดออกในสมอง 69 4503 นายสุรพล
4. นางนุชนารถ อรรคศรีวร 7763 7 ส.ค.61 8 ส.ค.61 สมองฝ่อในวัยชรา 82 4504 นายอดุลย์
  อ.นาแก              
5. นางบุญศรี นุชิต 2345 31 ก.ค.61 2 ส.ค.61 ไทรอยด์เรื้อรัง 79 4505 นายโกวิท
6. นางรอง เชื้อตาพระ 9355 14 ส.ค.61 15 ส.ค.61 โรคมะเร็งเต้านม 60 4506 นายบุญจันทร์
7. นายสุขสันต์ เชื้อกุณะ 9135 10 ส.ค.61 16 ส.ค.61 มะเร็งลำปอด 61 4507 นางประนอม
  อ.เรณูนคร              
8. นางญาณพรรดิ์ เตโช 6961 24 ก.ค.61 1 ส.ค.61 ไตวายจากเบาหวาน 60 4508 นางวงษ์ใส
  อ.ธาตุพนม              
9. นายอุทัย สารสิทธิ์ 1862 1 ส.ค.61 6 ส.ค.61 มะเร็งท่อน้ำดี 72 4509 นางเอื้องฟ้า
  อ.ดอนตาล              
10. นางหวาง ใจตรง 5231 3 ส.ค.61 6 ส.ค.61 สมองฝ่อในวัยชรา 90 4510 น.ส.อรุณพร
  อ.ท่าอุเทน              
11. นายบัญชา สุขวิพัฒน์ 9659 6 ส.ค.61 9 ส.ค.61 ติดเชื้อในกระแสเลือด 62 4511 น.ส.ปรียานุช
  อ.เมืองมุกดาหาร              
12. นางถิน ศรีธรรม 1694 8 ส.ค.61 10 ส.ค.61 โรคสมองเสื่อม 92 4512 นายยงยุทธ
                 
ข้อ 2   สมาชิกมีหน้าที่ส่งเงินสงเคราะห์รายศพ  ตามข้อบังคับของสมาคม พ.ส.น. ข้อ 16 ต้องชำระ เงินสงเคราะห์ ศพละ  25  บาท
 เป็นเงินคนละ 300 บาท(สามร้อยบาทถ้วน)
ข้อ 3 ผู้ถึงแก่กรรมงวดที่ 9/2561 ประจำเดือนกันยายน 2561 ได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัว  รายละ 214,320 บาท
ข้อ 4 จำนวนสมาชิกที่จะต้องเรียกเก็บเงินทั้งสิ้น   9,120 ราย