ประกาศ  
เรื่อง    สมาชิก พ.ส.น.ถึงแก่กรรมงวดที่ 10/2561
   
 
                     ข้อ 1 รายชื่อสมาชิก พ.ส.น. ถึงแก่กรรม
 
ที่ ชื่อ-สกุล เลขประจำตัว วันถึงแก่กรรม วันที่ได้รับแจ้ง ถึงแก่กรรมเหตุ อายุ ลำดับศพที่ ผู้รับเงิน
  อ.ท่าอุเทน              
1. นายมงคล คำเมือง 3315 5 ก.ย.61 7 ก.ย.61 เลือดออกในสมอง 74 4513 น.ส.จุฑามาศ
  อ.เมืองนครพนม              
2. ร.ต.ท.สมควร เหล่าเกิด 9015 2 ก.ย.61 7 ก.ย.61 มะเร็งลำใส้ใหญ่ 61 4514 นางสุมาลี
3. นายประทีป ชาวนา 10625 7 ก.ย.61 10 ก.ย.61 ติดเชื้อในกระแสเลือด 54 4515 นางนิพากร
4. นายละม้าย เจริญราษฎร์ 374 11 ก.ย.61 12 ก.ย.61 สมองฝ่อในวัยชรา 92 4516 นายพนมศิลป์
5. นางพิศเพ็ญ ทองสว่างรัตน์ 2768 16 ก.ย.61 17 ก.ย.61 มะเร็งปอด 82 4517 นางลาวัณย์
  ชำระนอกจังหวัดนครพนม              
6. นายศรีวัน คำคู 8042 10 ก.ย.61 10 ก.ย.61 โรคไต 77 4518 นางสศิวิมล
7. นางนงเยาว์ ชัยวัฒน์ 2934 17 ส.ค.61 14 ก.ย.61 โรคชรา 77 4519 นางหอมหวล
                 
ข้อ 2   สมาชิกมีหน้าที่ส่งเงินสงเคราะห์รายศพ  ตามข้อบังคับของสมาคม พ.ส.น. ข้อ 16 ต้องชำระ เงินสงเคราะห์ ศพละ  25  บาท
 เป็นเงินคนละ 175 บาท(หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)
ข้อ 3 ผู้ถึงแก่กรรมงวดที่ 10/2561 ประจำเดือนตุลาคม 2561 ได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัว  รายละ 214,813 บาท
ข้อ 4 จำนวนสมาชิกที่จะต้องเรียกเก็บเงินทั้งสิ้น   9,141 ราย