ประกาศ  
เรื่อง    สมาชิก พ.ส.น.ถึงแก่กรรมงวดที่ 11/2561
   
 
                     ข้อ 1 รายชื่อสมาชิก พ.ส.น. ถึงแก่กรรม
 
ที่ ชื่อ-สกุล เลขประจำตัว วันถึงแก่กรรม วันที่ได้รับแจ้ง ถึงแก่กรรมเหตุ อายุ ลำดับศพที่ ผู้รับเงิน
  อ.ธาตุพนม              
1. นางนิตยาลักษณ์ มหาโคตร 2717 18 ก.ย.61 24 ก.ย.61 มะเร็งปากมดลูก 78 4520 นายเกรียงศักดิ์
  อ.เมืองนครพนม              
2. นายพิทักษ์ ทรรเทิงศักดิ์ศิริ 1353 23 ก.ย.61 25 ก.ย.61 โรคชรา 95 4521 นายประวัติ
3. นายวิทยา กึ่งคาน 14116 25 ก.ย.61 1 ต.ค.61 มะเร็งปอด 58 4522 นางเอมอร
4. นายพ้นภัย เจริญ 8395 1 ต.ค.61 8 ต.ค.61 ปอดติดเชื้อ 77 4523 นางเพ็ญพรรณ
5. นายสมรัก ภูเดช 12576 30 ก.ย.61 8 ต.ค.61 อาการอ่อนแรง ความดันตก 54 4524 นางดรุณี
  ชำระนอกจังหวัดนครพนม              
6. นายอมรศักดิ์ จิตมาตย์ 7495 26 ก.ย.61 28 ก.ย.61 ภาวะหัวใจ ล้มเหลวง 76 4525 นางประหยัด
7. นางกว้าง แสนวงษา 6079 1 ต.ค.61 2 ต.ค.61 มะเร็งในถุงน้ำดี 68 4526 นายพันธ์
8. นางพูลสวัสดิ์ สุดสงวน 5432 28 ก.ย.61 4 ต.ค.61 ความดันโลหิตสูง 103 4527 น.ส.วนิดา
  อ.คำชะอี              
9. นางอรุณ บุตดีวงษ์ 6305 29 ก.ค.61 5 ต.ค.61 ไตวายเรื้อรัง 72 4528 นายอดิเรก
10. นางกงใจ อาจหาญ 2416 29 ต.ค.61 5 ต.ค.61 ไตวายเรื้อรัง 72 4529 ด.ต.วิจิตร
  อ.นิคมคำสร้อย              
11. นายแอ กุลบุญมา 3295 22 ก.ค.61 5 ต.ค.61 สมองฝ่อในวัยชรา 80 4530 นางทะ
12. นายประคอง บุปผาวัลย์ 3668 1 ก.ค.61 5 ต.ค.61 ติดเชื้อในกระแสโลหิต 70 4531 นางวัฒนา
                 
                 
                 
                 
ข้อ 2   สมาชิกมีหน้าที่ส่งเงินสงเคราะห์รายศพ  ตามข้อบังคับของสมาคม พ.ส.น. ข้อ 16 ต้องชำระ เงินสงเคราะห์ ศพละ  25  บาท
 เป็นเงินคนละ 300 บาท(สามร้อยบาทถ้วน)
ข้อ 3 ผู้ถึงแก่กรรมงวดที่ 11/2561 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัว  รายละ 215,072 บาท
ข้อ 4 จำนวนสมาชิกที่จะต้องเรียกเก็บเงินทั้งสิ้น   9,152 ราย