ประกาศ  
เรื่อง    สมาชิก พ.ส.น.ถึงแก่กรรมงวดที่ 12/2561
 
  ข้อ 1 รายชื่อสมาชิก พ.ส.น. ถึงแก่กรรม
ที่ ชื่อ-สกุล เลขประจำตัว วันถึงแก่กรรม วันที่ได้รับแจ้ง ถึงแก่กรรมเหตุ อายุ ลำดับศพที่ ผู้รับเงิน
  อ.นาทม              
1. นายเสนอ วงษา 15436 5 ต.ค.61 9 ต.ค.61 มะเร็งกระเพาะอาหาร 59 4532 น.ส.พิมพา
  อ.เรณูนคร              
2. นายบุตรสดี ชนะเคน 11331 1 ต.ค.61 10 ต.ค.61 มะเร็งท่อน้ำดี 60 4533 นางชญาน์ทิพ
  ชำระนอกจังหวัดนครพนม              
3. นางนวลจันทร์ พลเชียงขวาง 4100 9 ต.ค.61 10 ต.ค.61 สมองฝ่อในวัยชรา 82 4534 น.ส.เครือวัลย์
4. ร.ต.ต.เฉลา ชาภู่พวง 2037 6 พ.ย.61 7 พ.ย.61 หัวใจล้มเหลว 91 4535 พ.ต.ท.สมเกียรติ
  อ.ท่าอุเทน              
5. นายโยธิน ไชยพันธ์ 2709 12 ต.ค.61 16 ต.ค.61 ภาวะหัวใจเต้นสั่นพลิ้ว 72 4536 นายดนัย
  อ.เมืองนครพนม              
6. นางแพงศรี ต้นสูง 4452 21 ต.ค.61 22 ต.ค.61 มะเร็งลำใส้ใหญ่ 67 4537 นายกฤษฎา
7. นางนิลวรรณ มุขพรหม 2018 19 ต.ค.61 29 ต.ค.61 โรคชราภาพ 86 4538 น.ส.ประกายดาว
8. นายบุญเหลือ สมดี 8025 28 ต.ค.61 5 พ.ย.61 ความดันโลหิตสูง 69 4539 นางเหลาคำ
9. นางดวงใจ คำฮ้อ 224 27 ต.ค.61 30 ต.ค.61 สมองฝ่อวัยชรา 92 4540 นางนิลวรรณ
  อ.ปลาปาก              
10. นางสมหมาย คำชนะ 10480 19 ต.ค.61 28 ต.ค.61 เส้นเลือดในสมองแตก 71 4541 นายสำราญ
11. นางสวาง ศิริสวัสดิ์ 2748 31 ต.ค.61 1 พ.ย.61 โรคชราภาพ 81 4542 นายวัชร์
  อ.นาแก              
12. นายไพศาล มาสิงบุญ 4493 20 ต.ค.61 26 ต.ค.61 ติดเชื้อแผลเท้าเบาหวาน 70 4543 นางทัศนีย์
13. นายสายันต์ ศรียาวงศ์ 10022 2 พ.ย.61 6 พ.ย.61 หัวใจล้มเหลว 67 4544 นางลำเพียร
  อ.นิคมคำสร้อย              
14. นางสมนึก ห้องแซง 2959 31 ก.ค.61 31 ต.ค.61 อุบัติเหตุ 79 4545 นางอรอนงค์
                 
  ข้อ 2   สมาชิกมีหน้าที่ส่งเงินสงเคราะห์รายศพ  ตามข้อบังคับของสมาคม พ.ส.น. ข้อ 16
ต้องชำระ เงินสงเคราะห์ ศพละ  25  บาท เป็นเงินคนละ 350 บาท(สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
  ข้อ 3 ผู้ถึงแก่กรรมงวดที่ 12/2561 ประจำเดือนธันวาคม 2561 ได้รับเงินค่าจัดการศพ
และเงินสงเคราะห์ครอบครัว  รายละ 215,213 บาท
  ข้อ 4 จำนวนสมาชิกที่จะต้องเรียกเก็บเงินทั้งสิ้น   9,158 ราย