ประกาศ  
เรื่อง    สมาชิก พ.ส.น.ถึงแก่กรรมงวดที่ 1/2562
 
  ข้อ 1 รายชื่อสมาชิก พ.ส.น. ถึงแก่กรรม
ที่ ชื่อ-สกุล เลขประจำตัว วันถึงแก่กรรม วันที่ได้รับแจ้ง ถึงแก่กรรมเหตุ อายุ ลำดับศพที่ ผู้รับเงิน
  อ.เมืองมุกดาหาร              
1. นางพิกุล บุญตั้ง 10890 22 ต.ค.61 22 ต.ค.61 มะเร็งกระเพาะอาหาร 59 4546 นายพลวัฒน์
2. นายภูวนาท อุระ 12990 3 ต.ค.61 8 พ.ย.61 ปอดติดเชื้อ 60 4547 นิภาพรรณ
  อ.นิคมคำสร้อย              
3. นายสำราญ จันปุ่ม 4267 30 ก.ย.61 8 พ.ย.61 เส้นเลือดสมองตีบ 71 4548 นางไวยากรณ์
  อ.คำชะอี              
4. นางผัน บรรจง 5667 21 ส.ค.61 8 พ.ย.61 ติดเชื้อในกระแสเลือด 88 4549 นายวิรัตน์
  ชำระนอกจังหวัด              
5. นายวัชราภรณ์ มูลพิจิตร 9508 27 ต.ค.61 8 พ.ย.61 ถุงลมโป่งพอง 57 4550 น.ส.สุพินดา
6. นางถัน จันทร์ดาประดิษฐ์ 1991 28 พ.ย.61 4 ธ.ค.61 สมองฝ่อวัยชรา 91 4551 นางอมรรัตน์
7. นางเพชรสมร นิลสาขา 9368 4 ธ.ค.61 7 ธ.ค.61 มะเร็งกระเพาะอาหาร 58 4552 น.ส.กฤติญา
  อ.เมืองนครพนม              
8. นางไพฑูรญ์ สุสิงห์ 6501 3 พ.ย.61 12 พ.ย.61 ไม่ทราบสาเหตุ 62 4553 นายศุภชัย
9. นายอุทิศ ศรีสว่าง 5307 6 ธ.ค.61 7 ธ.ค.61 เส้นเลือดตีบ 78 4554 นายณรงค์ฤทธิ์
  อ.ธาตุพนม              
10. นายชัยสิทธิ์ สุริยนต์ 9669 19 พ.ย.61 20 พ.ย.61 ภาวะไตวายเรื้อรัง 56 4555 นางบุรินทร์
11. นายณรงค์ เทพภูษา 2564 15 พ.ย.61 20 พ.ย.61 ติดเชื้อในกระแสเลือด 77 4556 น.ส.พิมลรัตน์
  อ.นาหว้า              
12. นางบัว ศักดิ์ศรีวัน 5622 27 พ.ย.61 30 พ.ย.61 สมองฝ่อวัยชรา 77 4557 นางปัญจมาศ
  อ.เรณูนคร              
13. นางจันทร์เพ็ญ วิลาพันธ์ 9003 2 ธ.ค.61 4 ธ.ค.61 ติดเชื้อทางเดินท่อน้ำดีอุดตัน 79 4558 นางอรอนงค์
  ข้อ 2   สมาชิกมีหน้าที่ส่งเงินสงเคราะห์รายศพ  ตามข้อบังคับของสมาคม พ.ส.น. ข้อ 16
ต้องชำระ เงินสงเคราะห์ ศพละ  25  บาท เป็นเงินคนละ 325 บาท(สามร้อยยี่สิบห้าสิบบาทถ้วน)
  ข้อ 3 ผู้ถึงแก่กรรมงวดที่ 1/2562 ประจำเดือนมกราคม 2562 ได้รับเงินค่าจัดการศพ
และเงินสงเคราะห์ครอบครัว  รายละ 215,565 บาท
  ข้อ 4 จำนวนสมาชิกที่จะต้องเรียกเก็บเงินทั้งสิ้น   9,173 ราย