ประกาศ  
เรื่อง    สมาชิก พ.ส.น.ถึงแก่กรรมงวดที่ 3/2562
 
  ข้อ 1 รายชื่อสมาชิก พ.ส.น. ถึงแก่กรรม
ที่ ชื่อ-สกุล เลขประจำตัว วันถึงแก่กรรม วันที่ได้รับแจ้ง ถึงแก่กรรมเหตุ อายุ ลำดับศพที่ ผู้รับเงิน
  ชำระนอกจังหวัดนครพนม              
1. นางเยาวเรศ วงศ์ตาขี่ 2500 14 ม.ค.62 16 ม.ค.62 หัวใจขาดเลือด 67 4573 นางศิริพงษ์
2. นางกลิ่นหอม ต้นสวรรค์ 142900 17 ม.ค.62 17 ม.ค.62 ไตวายเรื้อรัง 57 4574 นางอินทุอร
3. นายตรัยภพ ขุนไชย 5414 18 ม.ค.62 22 ม.ค.62 ภาวะปอดติดเชื้อ 70 4575 น.ส.เนตรนภัต
4. นายออ ใสส่อง 5718 2 ม.ค.62 25 ม.ค.62 ไตวาย 73 4576 น.ส.กนกภรณ์
5. นางจันทสิน คำกรลือชา 3601 28 ม.ค.62 30 ม.ค.62 โรคไต 73 4577 นายจารึก
  อ.เมืองนครพนม              
6. นางพัฒนา นวลมณี 3509 28 ธ.ค.62 17 ม.ค.62 เส้นเลือดหัวใจตีบ 78 4578 น.ส.ฐิติมา
7. นางวัลลภา วังทะพันธ์ 5770 13 ธ.ค.62 25 ม.ค.62 มะเร็งเต้านม 80 4579 น.ส.วราวัลย์
8. นายสมาน จันทะสิน 1687 24 ม.ค.62 25 ม.ค.62 ภาวะขาดออกซิเจน 86 4580 นางฉัตรฤดี
9. นางยอ พิมพ์พรหม 10916 5 ก.พ.62 6 ก.พ.62 ระบบหัวใจล้มเหลว 99 4581 นางอุไรวรรณ
10. นายชูพล นนทจันทร์ 3417 7 ก.พ.62 8 ก.พ.62 เส้นเลือดในสมองตีบ 77 4582 นางทรัพย์
  อ.ธาตุพนม              
11. นางเกสี กุมาลา 10092 26 ม.ค.62 29 ม.ค.62 ปอดติดเชื้อ 73 4583 นายณรงค์พร
  อ.นาแก              
12. นางบัวผัน บุญพามา 2055 25 ม.ค.62 30 ม.ค.62 ปอดอักเสบติดเชื้อ 85 4584 นางเทวี
13. นายเขวงนคร ยาทองไชย 3822 3 ก.พ.62 4 ก.พ.62 ติดเชื้อในกระแสเลือด 70 4585 นางประสงค์ศิลป์
                 
  ข้อ 2   สมาชิกมีหน้าที่ส่งเงินสงเคราะห์รายศพ  ตามข้อบังคับของสมาคม พ.ส.น. ข้อ 16
ต้องชำระ เงินสงเคราะห์ ศพละ  25  บาท เป็นเงินคนละ 325 บาท(สามร้อยยี่สิบห้าสิบบาทถ้วน)
  ข้อ 3 ผู้ถึงแก่กรรมงวดที่ 3/2562 ประจำเดือนมีนาคม 2562 ได้รับเงินค่าจัดการศพ
และเงินสงเคราะห์ครอบครัว  รายละ 214,978 บาท
  ข้อ 4 จำนวนสมาชิกที่จะต้องเรียกเก็บเงินทั้งสิ้น   9,148 ราย