ประกาศ  
เรื่อง    สมาชิก พ.ส.น.ถึงแก่กรรมงวดที่ 4/2562
 
  ข้อ 1 รายชื่อสมาชิก พ.ส.น. ถึงแก่กรรม
ที่ ชื่อ-สกุล เลขประจำตัว วันถึงแก่กรรม วันที่ได้รับแจ้ง ถึงแก่กรรมเหตุ อายุ ลำดับศพที่ ผู้รับเงิน
  อ.เมืองมุกดาหาร              
1. นายทรงเกียรติ อาวะศรี 3806 25 ธ.๕.61 8 ก.พ.62 ไตวาย 67 4586 นายครรชิต
2. นางกลม อินทร์ภูวา 1994 14 ม.ค.62 8 ก.พ.62 สมองเสื่อมในวัยชรา 97 4587 นางรัตนาภรณ์
3. นางสุดา กุลสิงห์ 1761 27 ม.ค.62 8 ก.พ.62 สมองฝ่อในวัยชรา 97 4588 นางนวลละมัย
4. นายขรรค์ชัย นาโสก 5184 29 ม.ค.62 27 ก.พ.62 ไตวาย 68 4589 นางมะลิซ้อน
5. นางนภาลัย บุญเลขา 2737 23 ธ.ค.62 27 ก.พ.62 ไตวาย 70 4590 นายพีรยุทธ
  อ.คำชะอี              
6. นางโน้ม อุปัญญ์ 13484 21 ธ.ค.61 8 ก.พ.62 มะเร็งท่อน้ำดี 56 4591 นายเทวัญ
7. นางสุวรรณ อินธิรัตน์ 1264 8 ม.ค.62 8 ก.พ.62 หัวใจล้มเหลว 91 4592 นายโจม
8. นางเพ็ง วังคะฮาด 3639 14 ก.พ.62 27 ก.พ.62 กระแสไฟฟ้าซ็อต 65 4593 นายอดุลย์
  อ.ท่าอุเทน              
9. นางจรินทร์ ธรรมศิริ 3500 29 ม.ค.62 13 ม.ค.62 ติดเชื้อในกระแสเลือด 83 4594 น.ส.จิรารัตน์
  อ.ปลาปาก              
10. นายมงคล แดงดา 8116 15 ก.พ.62 18 ก.พ.62 มะเร็งตับ 57 4595 นางลำไพ
  อ.นาหว้า              
11. นางอัมพร อุสาพรหม 2602 15 ก.พ.62 20 ก.พ.62 โรคชรา 94 4596 นางพรรณี
  อ.นาแก              
12. นายชัยฤทธิ์ พลโลก 4069 18 ก.พ.62 20 ก.พ.62 โรคชรา 79 4597 นางไพมวล
13. นายอุทัย ซ้านสุพันธ์ 2306 25 ก.พ.62 27 ก.พ.62 เลือดออกในสมอง 86 4598 น.ส.อิศรากูร
  ชำระนอกจังหวัดนครพนม              
14. นายณรงค์ศักดิ์ ศรีสว่าง 3443 20 ก.พ.62 25 ก.พ.62 มะเร็งถุงน้ำดี 73 4599 น.ส.ศุภสุดา
                 
  ข้อ 2   สมาชิกมีหน้าที่ส่งเงินสงเคราะห์รายศพ  ตามข้อบังคับของสมาคม พ.ส.น. ข้อ 16
ต้องชำระ เงินสงเคราะห์ ศพละ  25  บาท เป็นเงินคนละ 350 บาท(สามร้อยห้าสิบห้าสิบบาทถ้วน)
  ข้อ 3 ผู้ถึงแก่กรรมงวดที่ 4/2562 ประจำเดือนเมษายน 2562 ได้รับเงินค่าจัดการศพ
และเงินสงเคราะห์ครอบครัว  รายละ 214,766 บาท
  ข้อ 4 จำนวนสมาชิกที่จะต้องเรียกเก็บเงินทั้งสิ้น   9,139 ราย