ประกาศ  
เรื่อง    สมาชิก พ.ส.น.ถึงแก่กรรมงวดที่ 2/2562
 
  ข้อ 1 รายชื่อสมาชิก พ.ส.น. ถึงแก่กรรม
ที่ ชื่อ-สกุล เลขประจำตัว วันถึงแก่กรรม วันที่ได้รับแจ้ง ถึงแก่กรรมเหตุ อายุ ลำดับศพที่ ผู้รับเงิน
  อ.ธาตุพนม              
1. นายประภาส สุตัญตั้งใจ 15322 3 ธ.ค.61 13 ธ.ค.61 ลำใส้ขาดเลือดไปเลี้ยง 59 4559 นางเพ็ญพรรณ
2. นายวุฒิชาติ จำปาหอม 12874 26 ธ.ค.61 2 ม.ค.62 เลือดออกในสมอง 53 4560 นางอารีพร
3. นางเกษมศรี พลรัตน์ 10572 29 ธ.ค.61 3 ม.ค.62 มะเร็งตับ 73 4561 นายปรีดา
4. นายปราโมทย์ วิเศษไชย 11718 7 ม.ค.62 8 ม.ค.62 มะเร็ง 56 4562 น.ส.ศิโรรัตน์
5. นางพยอม ธนธีระกุล 8094 31 ธ.ค.61 8 ม.ค.62 สมองฝ่อในวัยชรา 73 4563 นางธนิดา
6. นายเชื้อ สุขสุข 8460 13 ม.ค.62 15 ม.ค.62 มะเร็งปอด 76 4564 นางฉัตรวรีย์
  อ.เมืองนครพนม              
7. นางมาลัย รัตนมาลัย 5060 13 ธ.ค.61 14 ธ.ค.61 มีเลือดออกในสมอง 73 4565 นางภิรณา
  อ.คำชะอี              
8. นางสมจีน วังคะฮาต 4725 7 ก.ย.61 17 ธ.ค.61 ไตวายเรื้อรัง 66 4566 นางกรรณิการ์
  อ.เมืองมุกดาหาร              
9. นายพินิจ สุนทรวงศ์ 13803 19 พ.ย.61 17 ธ.ค.61 เลือดออกในทางเดินอาหาร 61 4567 นางยุพาพร
  อ.นิคมคำสร้อย              
10. นายจันที หาคม 9784 8 ต.ค.61 17 ธ.ค.61 มะเร็งปอด 80 4568 นางสุธัญญา
  อ.ดอนตาล              
11. นางพิสมัย คนขยัน 3966 8 ก.ย.61 17 ธ.ค.61 เส้นโลหิตในสมองแตก 79 4569 นางเยาวมาลย์
  อ.ดงหลวง              
12. นายกีรติ เมืองโคตร 13388 21 ต.ค.61 17 ธ.ค.61 ระบบหัวใจล้มเหลว 62 4570 นางวิทยา
  อ.ท่าอุเทน              
13. นายเพลิน ศรีสวัสดิ์ 8800 19 ธ.ค.61 21 ธ.ค.61 หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 64 4571 น.ส.ดารุนนีย์
  ชำระนอกจังหวัดนครพนม              
14. นางศิวรีย์ เกิดแก้ว 4530 30 ธ.ค.61 8 ม.ค.62 กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 80 4572 น.ส.ภัสสรี
                 
                 
  ข้อ 2   สมาชิกมีหน้าที่ส่งเงินสงเคราะห์รายศพ  ตามข้อบังคับของสมาคม พ.ส.น. ข้อ 16
ต้องชำระ เงินสงเคราะห์ ศพละ  25  บาท เป็นเงินคนละ 350 บาท(สามร้อยห้าสิบห้าสิบบาทถ้วน)
  ข้อ 3 ผู้ถึงแก่กรรมงวดที่ 2/2562 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ได้รับเงินค่าจัดการศพ
และเงินสงเคราะห์ครอบครัว  รายละ 215,307 บาท
  ข้อ 4 จำนวนสมาชิกที่จะต้องเรียกเก็บเงินทั้งสิ้น   9,162 ราย