ประกาศ  
เรื่อง    สมาชิก พ.ส.น.ถึงแก่กรรมงวดที่ 5/2562
 
  ข้อ 1 รายชื่อสมาชิก พ.ส.น. ถึงแก่กรรม
ที่ ชื่อ-สกุล เลขประจำตัว วันถึงแก่กรรม วันที่ได้รับแจ้ง ถึงแก่กรรมเหตุ อายุ ลำดับศพที่ ผู้รับเงิน
  ชำระนอกจังหวัดนครพนม              
1. นายกิจจา พลหนองหลวง 3565 26 ม.ค.62 1 มี.ค.62 ติดเชื้อในปอด 81 4600 นางบัวแพง
  อ.เมืองนครพนม              
2. นายโพวิล ศรีมีชัย 11681 5 มี.ค.62 7 มี.ค.62 ติดเชื้อในกระแสเลือด 60 4601 นางสุคนธ์
3. นายนิกร ประชุม 8179 8 มี.ค.62 13 มี.ค.62 กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 71 4602 นางจตุพร
  อ.ธาตุพนม              
4. นายพิเซษฐ์ ไชยยงค์ 7048 7 มี.ค.62 8 มี.ค.62 มะเร็งตับอ่อน 64 4603 นายเหนือสิงห์
5. นายวิทยา กุลนะ 7925 14 มี.ค.62 21 มี.ค.62 ภาวะซ๊อคจากการติดเชื้อ 61 4604 นางศุภลักษณ์
  อ.บ้านแพง              
6. นายบุญนาค แวงโสธรณ์ 4287 9 มี.ค.62 12 มี.ค.62 ไตยวาย 69 4605 นางลัน
  อ.เรณูนคร              
7. นายกมล งอกวงษ์ 4374 8 มี.ค.62 13 มี.ค.62 มะเร็งลำไส้ 72 4606 นางเบญจพร
  อ.โพนสวรรค์              
8. นายดำรง ไชยศล 4698 10 มี.ค.62 19 มี.ค.62 เส้นเลือดในสมองแตก 71 4607 นางสุพรรณิกา
  อ.นิคมคำสร้อย              
9. นายบุญ จูมแพง 3567 10 มี.ค.62 12 มี.ค.62 ติดเชื้อทางเดินอาหาร 76 4608 นางปนัฐจีนันท์
  อ.คำชะอี              
10. นางบุญร่วม อาจหาญ 4728 2 มี.ค.62 25 มี.ค.62 มะเร็งทางเดินน้ำดี 73 4609 นายณรงค์
  อ.นาแก              
11. นายเนาว์ วงศ์คำหูม 7637 23 มี.ค.62 27 มี.ค.62 ไตยวาย 63 4610 นางเทียนหอม
  อ.ท่าอุเทน              
12. นายบัวลี บุญพิมพ์ 9229 21 มี.ค.62 25 มี.ค.62 ไตยวาย 77 4611 น.ส.เอี่ยม
13. นายถวิล วดีศิริศักดิ์ 2672 27 มี.ค.62 28 มี.ค.62 ปอดติดเชื้อ 79 4612 นายเทวิทนทร์
                 
  ข้อ 2   สมาชิกมีหน้าที่ส่งเงินสงเคราะห์รายศพ  ตามข้อบังคับของสมาคม พ.ส.น. ข้อ 16
ต้องชำระ เงินสงเคราะห์ ศพละ  25  บาท เป็นเงินคนละ 325 บาท(สามร้อยยี่สิบห้าสิบบาทถ้วน)
  ข้อ 3 ผู้ถึงแก่กรรมงวดที่ 5/2562 ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ได้รับเงินค่าจัดการศพ
และเงินสงเคราะห์ครอบครัว  รายละ 214,485 บาท
  ข้อ 4 จำนวนสมาชิกที่จะต้องเรียกเก็บเงินทั้งสิ้น   9,127 ราย