ประกาศ  
เรื่อง    สมาชิก พ.ส.น.ถึงแก่กรรมงวดที่ 6/2562
 
  ข้อ 1 รายชื่อสมาชิก พ.ส.น. ถึงแก่กรรม
ที่ ชื่อ-สกุล เลขประจำตัว วันถึงแก่กรรม วันที่ได้รับแจ้ง ถึงแก่กรรมเหตุ อายุ ลำดับศพที่ ผู้รับเงิน
  อ.โพนสวรรค์              
1. นางรัชนี เหลินด้ายซ้าย 12262 27 มี.ค.62 29 มี.ค.62 มะเร็งในถุงน้ำดี 68 4613 นายอรรณพ
  อ.ดอนตาล              
2. นายวิชัย ปลั่งกลาง 13777 12 ม.ค.62 2 เม.ย.62 เส้นเลือดในสมองแตก 58 4614 นางถนอมศรี
  อ.หว้านใหญ่              
3. นายบุญได้ ทองพั้ว 3280 23 มี.ค.62 2 เม.ย.62 หลอดเลือดหัวใจตีป 74 4615 นางฐิตินันท์
  ชำระนอกจังหวัด              
4. นางแววมณี ผาดี 8506 4 เม.ย.62 5 เม.ย.62 เบาหวาน 73 4616 นายบัง
  อ.นาแก              
5. นายสุดใจ วงศ์ตาผา 15058 4 เม.ย.62 9 เม.ย.62 ระบบโลหิตล้มเหลว 59 4617 นางฑญดา
6. นางลำตาล เชื้อคำเพ็ง 5887 6 เม.ย.62 10 เม.ย.62 ลิ่มเลือดในสมองอึดตัน 73 4618 นายแสวง
7. นายวุฒิศักดิ์ คงเพชร 9623 1 เม.ย.62 20 เม.ย.62 หลอดเลือดหัวใจตีบ 73 4619 นางสุวรรณา
8. นายประยูร วงศ์คำจันทร์ 6958 12 เม.ย.62 22 เม.ย.62 ติดเชื้อในกระแสเลือด 72 4620 นางบรรเล็ง
9. นายพรรณเทวา พรหมโคตร 7125 21 เม.ย.62 22 เม.ย.62 มะเร็งท่อน้ำดี 59 4621 นายจริญญา
  อ.วังยาง              
10. นายประยูร จันทร์ชนะ 10008 10 เม.ย.62 18 เม.ย.62 หัวใจล้มเหลว 65 4622 นางนงลักษณ์
  อ.เรณูนคร              
11. นายนาวา รัชโน 7172 13 เม.ย.62 19 เม.ย.62 มะเร็งท่อน้ำดี 62 4623 นางพงษ์ลัดดา
  อ.ดงหลวง              
12. นายทองทิพย์ สุคำภา 3294 27 ก.พ.62 22 เม.ย.62 ติดเชื้อในกระแสเลือด 76 4624 นายยุทธนา
                 
  ข้อ 2   สมาชิกมีหน้าที่ส่งเงินสงเคราะห์รายศพ  ตามข้อบังคับของสมาคม พ.ส.น. ข้อ 16
ต้องชำระ เงินสงเคราะห์ ศพละ  25  บาท เป็นเงินคนละ 300 บาท(สามร้อยบาทถ้วน)
  ข้อ 3 ผู้ถึงแก่กรรมงวดที่ 6/2562 ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ได้รับเงินค่าจัดการศพ
และเงินสงเคราะห์ครอบครัว  รายละ 214,226 บาท
  ข้อ 4 จำนวนสมาชิกที่จะต้องเรียกเก็บเงินทั้งสิ้น   9,116 ราย