ประกาศ  
เรื่อง    สมาชิก พ.ส.น.ถึงแก่กรรมงวดที่ 7/2562
 
  ข้อ 1 รายชื่อสมาชิก พ.ส.น. ถึงแก่กรรม
ที่ ชื่อ-สกุล เลขประจำตัว วันถึงแก่กรรม วันที่ได้รับแจ้ง ถึงแก่กรรมเหตุ อายุ ลำดับศพที่ ผู้รับเงิน
  ชำระนอกจังหวัดนครพนม              
1. นางซอน ทิพย์สิงห์ 2803 19 เม.ย.62 21 เม.ย.62 สมองฝ่อในวัยชรา 83 4624 นางสุวคนธ์
2. นายอุดม น้อยเภา 6577 4 พ.ค.62 10 พ.ค.62 หัวใจล้มเหลว 63 4625 นางอัมพลิกา
  อ.ศรีสงคราม              
3. นายวิเชษฐ์ ยะสานติทิพย์ 14097 25 เ.ย.62 26 เม.ย.62 ติดเชื้อในกระแสเลือด 61 4626 นางจินดา
4. นายสุรัฐ วดีศิริศักดิ์ 11351 4 พ.ค.62 10 พ.ค.62 เส้นเลือดในสมองแตก 69 4627 นายสมศักดิ์
  อ.หนองสูง              
5. นายบรม แสนโคตร 13588 29 เม.ย.62 30 เม.ย.62 หัวใจวายเฉียบพลัน 62 4628 นายสมารถ
  อ.วังยาง              
6. นายเบญจมินทร์ เวชกามา 12332 9 มี.ค.62 2 พ.ค.62 มะเร็งปอด 58 4629 นายเชาว์เมือง
7. นางระพีพรรณ ภูมิลา 11897 29 เ.ย.62 13 พ.ค.62 มะเร็งปอด 61 4630 น.ส.อริสรา
  อ.เมืองมุกดาหาร              
8. นางอรทัย ศรีสร้อย 5708 25 เม.ย.62 14 พ.ค.62 หัวใจล้มเหลว 80 4631 น.ส.อรธยา
  อ.หว้านใหญ่              
9. นางแสน เมืองโคตร 2067 26 เม.ย.62 14 พ.ค.62 ไตวายระยะสุดท้าย 91 4632 นายบรรดล
  อ.คำชะอี              
10. นายทรัพย์ แสนวิเศษ 1250 24 เม.ย.62 16 พ.ค.62 ภาวะสมองเสื่อม 94 4633 นางบาย
11. นายสุพศิน จิตจักร 4720 18 เม.ย.62 16 พ.ค.62 โรคตับ 70 4634 นางยงนิตย์
  อ.เรณูนคร              
12. นางสมสนิท อินทสันตา 2100 4 พ.ค.62 17 พ.ค.62 ชราภาพ 90 4635 นางมยุรี
  อ.เมืองนครพนม              
13. นางบุญดี คำปัน 3503 16 พ.ค.62 17 พ.ค.62 โรคตับ 85 4636 นายสมชัย
14. นายเสนาะ ปิ่นจุลศักดิ์ 12606 27 เม.ย.62 22 พ.ค.62 มะเร็งตับอ่อน 68 4637 นางจริยา
                 
  ข้อ 2   สมาชิกมีหน้าที่ส่งเงินสงเคราะห์รายศพ  ตามข้อบังคับของสมาคม พ.ส.น. ข้อ 16
ต้องชำระ เงินสงเคราะห์ ศพละ  25  บาท เป็นเงินคนละ 350 บาท(สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
  ข้อ 3 ผู้ถึงแก่กรรมงวดที่ 7/2562 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ได้รับเงินค่าจัดการศพ
และเงินสงเคราะห์ครอบครัว  รายละ 213,967 บาท
  ข้อ 4 จำนวนสมาชิกที่จะต้องเรียกเก็บเงินทั้งสิ้น   9,105 ราย