ประกาศ  
เรื่อง    สมาชิก พ.ส.น.ถึงแก่กรรมงวดที่ 8/2562
 
  ข้อ 1 รายชื่อสมาชิก พ.ส.น. ถึงแก่กรรม
ที่ ชื่อ-สกุล เลขประจำตัว วันถึงแก่กรรม วันที่ได้รับแจ้ง ถึงแก่กรรมเหตุ อายุ ลำดับศพที่ ผู้รับเงิน
  อ.ศรีสงคราม              
1. นายสมพงษ์ นครชัยกุล 2844 22 พ.ค.62 23 พ.ค.62 ไตวาย 76 4638 น.ส.สิริพร
  อ.เมืองมุกดาหาร              
2. นางอุบล บำรุงสวัสดิ์ 2209 23 พ.ค.62 27 พ.ค.62 ปอดติดเชื้อ 81 4639 นายบรม
3. นายสฤษดิ์ นาโสก 7109 6 พ.ค.62 27 พ.ค.62 ติดเชื้อในกระแสเลือด 62 4640 นางวรรณวิมล
4. นางสมหมาย รัตนเนตร 1104 4 มิ.ย.62 18 มิ.ย.62 ไตวาย 82 4641 นางสมพร
  ชำระนอกจังหวัด              
5. นางสว่างจิตร เมืองโคตร 5268 10 พ.ค.62 27 พ.ค.62 ภาวะชราภาพ 88 4642 นายจิตดี
6. นางวัจนา การิก 5072 23 พ.ค.62 29 พ.ค.62 สมองฝ่อวัยชรา 96 4643 นางชื่นจิต
7. นายพิศ ราชบัณฑิต 2732 2 มิ.ย.62 10 มิ.ย.62 ระบบหัวใจล้มเหลว 80 4644 น.ส.จงกลนี
  อ.ดงหลวง              
8. นางนวรัตน์ คนหาญ 8250 16 พ.ค.62 27 พ.ค.62 มะเร็งตับ 60 4645 นายนพรัตน์
  อ.เรณูนคร              
9. นายศรีสอาด แสนรังค์ 3596 24 พ.ค.62 29 พ.ค.62 ภาวะเลือดออกในสมอง 78 4646 น.ส.กำไรทิพย์
10. นางอ่อนแก้ว ไชโย 3387 6 มิ.ย.62 6 มิ.ย.62 มะเร็งปอด 88 4647 นายปริญญา
  อ.ธาตุพนม              
11. นายนพดล จิตจารุวัฒน์ 12872 24 พ.ค.62 30 พ.ค.62 ปอดติดเชื้อ 61 4648 นางจิตตรา
  อ.นาแก              
12. นายสงวน วงษ์ชาชม 899 3 มิ.ย.62 4 มิ.ย.62 ปอดติดเชื้อ 93 4649 นางจิตบรรจง
13. นายทนงฤทธิ์ วงศ์คะสุ่ม 4928 3 ม.ย.62 4 มิ.ย.62 ไตวาย 64 4650 นางทัดดาว
  อ.ปลาปาก              
14. นางสังวาล สีทาหนุน 10882 30 พ.ค.62 5 มิ.ย.62 หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 60 4651 นางพละ
  อ.โพนสวรรค์              
15. นายเกิ่ง แผ่นพรหม 393 12 มิ.ย.62 13 มิ.ย.62 ชราภาพ 93 4652 นางขวัญนภา
  อ.วังยาง              
16. นายสาคร แสนสุริวงศ์ 11062 6 มิ.ย.62 17 มิ.ย.62 ขาดอากาศจากกดรัดคอ 49 4653 นางสมปอง
                 
  ข้อ 2   สมาชิกมีหน้าที่ส่งเงินสงเคราะห์รายศพ  ตามข้อบังคับของสมาคม พ.ส.น. ข้อ 16
ต้องชำระ เงินสงเคราะห์ ศพละ  25  บาท เป็นเงินคนละ 400 บาท(สี่ร้อยบาทถ้วน)
  ข้อ 3 ผู้ถึงแก่กรรมงวดที่ 8/2562 ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ได้รับเงินค่าจัดการศพ
และเงินสงเคราะห์ครอบครัว  รายละ 213,615 บาท
  ข้อ 4 จำนวนสมาชิกที่จะต้องเรียกเก็บเงินทั้งสิ้น   9,090 ราย