ประกาศ  
เรื่อง    สมาชิก พ.ส.น.ถึงแก่กรรมงวดที่ 9/2562
 
  ข้อ 1 รายชื่อสมาชิก พ.ส.น. ถึงแก่กรรม
ที่ ชื่อ-สกุล เลขประจำตัว วันถึงแก่กรรม วันที่ได้รับแจ้ง ถึงแก่กรรมเหตุ อายุ ลำดับศพที่ ผู้รับเงิน
  อ.บ้านแพง              
1. นายมานพ มหิมา 14537 18 มิ.ย.62 20 มิ.ย.62 โรคหัวใจ 61 4654 นางจำเนียร
2. นายอดิศักดิ์ ใจเที่ยง 4897 24 มิ.ย.62 1 ก.ค.62 เลือดออกในสมอง 84 4655 นางเภา
  อ.ธาตุพนม              
3. นายไพวิทย์ ตั้งไพบูลย์ 2871 13 มิ.ย.62 24 มิ.ย.62 หัวใจล้มเหลว 80 4656 น.ส.ปวริศา
4. นายอภิชัย อุทัยวัฒน์ 7865 29 มิ.ย.62 12 ก.ค.62 ปอดติดเชื้อ 73 4657 นางหงส์คำ
  อ.เรณูนคร              
5. นางวลัยภรณ์ นวลงาม 4571 29 มิ.ย.62 3 ก.ค.62 ติดเชื้อในกระแสเลือด 66 4658 น.ส.วริชร
6. นางชิต ยะสะกะ 4540 14 ก.ค.62 15 ก.ค.62 ชราภาพ 73 4659 นายธนากิจ
7. นางมณีสวน ยะสะกะ 670 17 มิ.ย.62 25 มิ.ย.62 ชราภาพ 92 4660  
  อ.หนองสูง              
8. นายมานะ พันพั่ว 6593 1 มิ.ย.62 4 ก.ค.62 โรคเบาหวาน 64 4661 นางวรรณดี
  อ.ท่าอุเทน              
9. นางพิกุล เสนจันทร์ฒิไชย 2481 9 ก.ค.62 11 ก.ค.62 ภาวะหัวใจหยุดเต้น 85 4662 นางวิภา
  อ.นาทม              
10. นายยนต์ ศรีภูมิ 619 9 ก.ค.62 12 ก.ค.62 โรคชรา 90 4663 นางไพบูลย์
11. นางถาวร แวงโสธรณ์ 1872 15 ก.ค.62 18 ก.ค.62 ไตวายเรื้อรัง 83 4664 นายสุรเชษฐ์
  อ.คำชะอี              
12. นายปิยะรัตน์ สูตรสุวรรณ 13420 14 ก.ค.62 18 ก.ค.62 ไตวาย 59 4665 นางนงลักษณ์
  อ.เมืองนครพนม              
13. นางอาริยา คงสุข 2590 10 ก.ค.62 19 ก.ค.62 ติดเชื้อในกระแสเลือด 66 4666 นายบวร
14. ด.ต.ประกิจ แสนเมือง 6030 24 ก.ค.62 26 ก.ค.62 ติดเชื้อในกระแสเลือด 73 4667 นางเอมอร
  ชำระนอกจังหวัด              
15. นายสุกิจ พิมพานนท์ 6295 18 ก.ค.62 19 ก.ค.62 โรคความดันโลหิต 70 4668 นางเบญจมาศ
                 
  ข้อ 2   สมาชิกมีหน้าที่ส่งเงินสงเคราะห์รายศพ  ตามข้อบังคับของสมาคม พ.ส.น. ข้อ 16
ต้องชำระ เงินสงเคราะห์ ศพละ  25  บาท เป็นเงินคนละ 375 บาท(สามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)
  ข้อ 3 ผู้ถึงแก่กรรมงวดที่ 9/2562 ประจำเดือนกันยายน 2562 ได้รับเงินค่าจัดการศพ
และเงินสงเคราะห์ครอบครัว  รายละ 213,450 บาท
  ข้อ 4 จำนวนสมาชิกที่จะต้องเรียกเก็บเงินทั้งสิ้น   9,083 ราย