ประกาศ  
เรื่อง    สมาชิก พ.ส.น.ถึงแก่กรรมงวดที่ 10/2562
 
  ข้อ 1 รายชื่อสมาชิก พ.ส.น. ถึงแก่กรรม
ที่ ชื่อ-สกุล เลขประจำตัว วันถึงแก่กรรม วันที่ได้รับแจ้ง ถึงแก่กรรมเหตุ อายุ ลำดับศพที่ ผู้รับเงิน
  อ.เมืองมุกดาหาร              
1. นางรัตน์ ภูสง่า 13627 7 ก.ค.62 26 ก.ค.62 โรคมะเร็ง 53 4669 นายวราวุธ
  อ.คำชะอี              
2. นายสงัด พันโกฎิ 7315 10 ก.ค.62 26 ก.ค.62 โรคมะเร็งในโพรงจมูก 68 4670 นางสวาท
  ชำระนอกจังหวัดนครพนม              
3. นางสุมาลี อุ่นมะดี 2282 16 ก.ค.62 26 ก.ค.62 โรคหลอดเลือดในสมองตีบ 81 4671 น.ส.ยุพาพร
4. นายหนู หมื่นหน้าบุราณ 8299 1 ส.ค.62 2 ส.ค.62 ชราภาพ 88 4672 นางพรทิพย์
5. นายกงนคร สาลีเพ็ง 4646 9 ส.ค.62 9 ส.ค.62 ชราภาพ 79 4673 นางจันทร์ดี
6. นางศรีทา เกตุชาลี 5106 2 ก.ย.62 3 ก.ย.62 สมองฝ่อวัยชรา 90 4674 นายวิทยา
  อ.ปลาปาก              
7. นายธวัชชัย อุตรมาตย์ 8216 29 ก.ค.62 30 ก.ค.62 มะเร็งท่อทางเดินน้ำดีตับ 67 4675 นางธัญชนก
  อ.บ้านแพง              
8. นายทด สุขสอนนาน 9990 19 ก.ค.62 31 ก.ค.62 เส้นเลือดในสมองแตก 69 4976 นางโสภา
  อ.เมืองนครพนม              
9. นายสมนึก ไม่แพง 5376 7 ส.ค.62 8 ส.ค.62 ติดเชื้อในกระแสเลือด 68 4677 นางกงเฮียง
10. นายสุพิศ เจียรสุคนธ์ 4407 28 ส.ค.62 29 ส.ค.62 โรคปอดร่วมเบาหวาน 65 4678 นางปราณี
  อ.นาหว้า              
11. นายวัชรินทร์ ประศรี 10911 7 ส.ค.62 9 ส.ค.62 โรคมะเร็งตับ 80 4679 นางประภัสสร
  อ.หว้านใหญ่              
12. นายไฉน รัตนมาลี 13062 22 ส.ค.62 30 ส.ค.62 ไตยวายระยะสุดท้าย 54 4680 นางวรรณา
                 
  ข้อ 2   สมาชิกมีหน้าที่ส่งเงินสงเคราะห์รายศพ  ตามข้อบังคับของสมาคม พ.ส.น. ข้อ 16
ต้องชำระ เงินสงเคราะห์ ศพละ  25  บาท เป็นเงินคนละ 300 บาท(สามร้อยบาทถ้วน)
  ข้อ 3 ผู้ถึงแก่กรรมงวดที่ 10/2562 ประจำเดือนตุลาคม 2562 ได้รับเงินค่าจัดการศพ
และเงินสงเคราะห์ครอบครัว  รายละ 213,591 บาท
  ข้อ 4 จำนวนสมาชิกที่จะต้องเรียกเก็บเงินทั้งสิ้น   9,089 ราย