ประกาศ  
เรื่อง    สมาชิก พ.ส.น.ถึงแก่กรรมงวดที่ 11/2562
 
  ข้อ 1 รายชื่อสมาชิก พ.ส.น. ถึงแก่กรรม
ที่ ชื่อ-สกุล เลขประจำตัว วันถึงแก่กรรม วันที่ได้รับแจ้ง ถึงแก่กรรมเหตุ อายุ ลำดับศพที่ ผู้รับเงิน
  ชำระนอกจังหวัดนครพนม              
1. นายเฉลียว วงศ์คะสุ่ม 5728 3 ก.ย.62 6 ก.ย.62 โรคกระดูกเสื่อม 83 4681 น.ส.อุรารักษ์
  อ.เมืองมุกดาหาร              
2. นางซ่อนกลิ่น หงษ์คงคา 12976 29 ส.ค.62 9 ก.ย.62 มะเร็งตับ 59 4682 นายศิริมงคล
3. นางนอครุฑ ถลิวการ 1783 13 ก.ย.62 17 ก.ย.62 โรคชรา 92 4683 นางนภาพรรณ
4. นางบุญโฮม คำรัตน์ 1732 8 มิ.ย.62 17 ก.ย.62 สมองฝ่อวัยชรา 94 4684 นางกรรณิการ์
  อ.เรณูนคร              
5. นายปราโมทย์ วุฒา 10869 1 ก.ย.62 10 ก.ย.62 มะเร็งตับ 78 4685 นายขจร
  อ.คำชะอี              
6. นางเทื่อม แก้วดี 2399 10 ก.ย.62 12 ก.ย.62 สมองเสื่อมวัยชรา 82 4686 นายลงกต
7. นางสุวคนธ์ ทัศคร 7310 11 ต.ค.62 11 ต.ค.62 ไตวาย 62 4687 นายปิยะมิตร
8. นางบุษบา อุปัญญ์ 3418 2 ต.ค.62 11 ต.ค.62 ไตวายเรื้อรัง 76 4688 นายพิทักษ์
  อ.นาแก              
9. นางทอน หาญมนตรี 3136 21 ก.ย.62 30 ก.ย.62 โรคชรา 95 4689 นางนพดา
  อ.ธาตุพนม              
10. นายวิชิต ชาววัง 7910 11 ส.ค.62 4 ต.ค.62 ภาวะหัวใจล้มเหลว 62 4690 นายบุญยืน
  อ.โพนสวรรค์              
11. นางพิมพา มงคล 8923 2 ต.ค.62 4 ต.ค.62 เลือดออกทางเดินอาหาร 60 4691 นายสมานเพชร
  อ.เมืองนครพนม              
12. นายบรรจง ทานะสิทธิ์ 15139 27 ก.ย.62 4 ต.ค.62 มีเลือดออกในตับ 56 4692 นางสมประสงค์
  อ.ท่าอุเทน              
13. นายบุญทัน ประพัศรางค์ 10687 7 ต.ค.62 7 ต.ค.62 หัวใจโต 63 4693 น.ส.บังอร
14. นายไพรัช ทิพย์พิลา 9205 4 ต.ค.62 11 ก.ค.62 ไม่ทราบสาเหตุ 68 4694 นายณัฐวุฒิ
                 
  ข้อ 2   สมาชิกมีหน้าที่ส่งเงินสงเคราะห์รายศพ  ตามข้อบังคับของสมาคม พ.ส.น. ข้อ 16
ต้องชำระ เงินสงเคราะห์ ศพละ  25  บาท เป็นเงินคนละ 350 บาท(สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
  ข้อ 3 ผู้ถึงแก่กรรมงวดที่ 11/2562 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ได้รับเงินค่าจัดการศพ
และเงินสงเคราะห์ครอบครัว  รายละ 213,967 บาท
  ข้อ 4 จำนวนสมาชิกที่จะต้องเรียกเก็บเงินทั้งสิ้น   9,105 ราย