ประกาศ  
เรื่อง    สมาชิก พ.ส.น.ถึงแก่กรรมงวดที่ 12/2562
 
  ข้อ 1 รายชื่อสมาชิก พ.ส.น. ถึงแก่กรรม
ที่ ชื่อ-สกุล เลขประจำตัว วันถึงแก่กรรม วันที่ได้รับแจ้ง ถึงแก่กรรมเหตุ อายุ ลำดับศพที่ ผู้รับเงิน
  อ.ท่าอุเทน              
1. นางพรรณี ศิริกุล 2023 17 ต.ค.62 17 ต.ค.62 สมองฝ่อในวัยชรา 86 4695 นางพริ้วเพรา
2. นางคูณมี กิติศรีวรพันธ์ 1610 14 ต.ค.62 22 ต.ค.62 ภาวะหัวใจล้มเหลว 81 4696 น.ส.กิตติมา
  อ.นาแก              
3. นางอุดร อินภูวา 2793 6 ต.ค.62 18 ต.ค.62 มะเร็งลำใส้ 77 4697 นางยุภารัตน์
  อ.เมืองมุกดาหาร              
4. นางทองสุข มงคล 4260 8 ต.ค.62 18 ต.ค.62 มะเร็งลำใส้ 86 4698 นางอรุณี
5. นางสุพินญาพร คำมะวงศ์ 13998 24 ต.ค.62 25 ต.ค.62 มะเร็งท่อน้ำดี 58 4699 นายณัฎฐกิตต์
6. นางบาย แสนวิเศษ 1791 4 มิ.ย.62 18 ต.ค.62 มะเร็งเม็ดเลือดขาว 88 4700 บุตรทุกคน
  ชำระนอกจังหวัดนครพนม              
7. นางไพรินทร์ โคตรตาแสง 2803 10 ต.ค.62 21 ต.ค.62 มะเร็งเม็ดเลือดขาว 45 4701 น.ส.ธีรนาฎ
8. พ.อ.อ.นุกูล บุญหนุน 4455 4 ต.ค.62 4 พ.ย.62 หลอดเลือดหัวใจตีบ 76 4702 นางรำไพ
9. นางอภัยวัน พรหมโคตร 10205 11 พ.ย.62 11 พ.ย.62 ไตวาย 56 4703 นางพรรณิกา
10. นางบุญเทียบ โมกันต์ 3995 7 พ.ย.62 8 พ.ย.62 โรคชรา 85 4704 นางอรทัย
  อ.เรณูนคร              
11. นายคำมั่น พันธ์ตุ้ย 5594 16 ต.ค.62 25 ต.ค.62 มะเร็งปอด 76 4705 นางเพียง
  อ.เมืองนครพนม              
12. นางเพ็ญรัตน์ ดวงกุดสา 5912 26 ต.ค.62 1 พ.ย.62 ความดันต่ำ ไตวาย 76 4706 นางธนียา
13. นายไพฑูรย์ พรหมวงศ์ 8227 8 พ.ย.62 8 พ.ย.62 ไตวายระยะสุดท้าย 64 4707 น.ส.จันจิรา
14. นางวัฒนา กงวิรัตน์ 15022 8 พ.ย.62 11 พ.ย.62 ปอดอัปกเสบติดเชื้อ 60 4708 นายปราโมทย์
  อ.หว้านใหญ่              
15. นางลำเปรียญ ใจสุข 2068 2 พ.ย.62 6 พ.ย.62 หัวใจเต้นผิดจังหวะ 90 4709 นางเปรมจิต
                 
  ข้อ 2   สมาชิกมีหน้าที่ส่งเงินสงเคราะห์รายศพ  ตามข้อบังคับของสมาคม พ.ส.น. ข้อ 16
ต้องชำระ เงินสงเคราะห์ ศพละ  25  บาท เป็นเงินคนละ 375 บาท(สามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)
  ข้อ 3 ผู้ถึงแก่กรรมงวดที่ 12/2562 ประจำเดือนธันวาคม 2562 ได้รับเงินค่าจัดการศพ
และเงินสงเคราะห์ครอบครัว  รายละ 214,437 บาท
  ข้อ 4 จำนวนสมาชิกที่จะต้องเรียกเก็บเงินทั้งสิ้น   9,125 ราย