ประกาศ  
เรื่อง    สมาชิก พ.ส.น.ถึงแก่กรรมงวดที่ 1/2563
 
  ข้อ 1 รายชื่อสมาชิก พ.ส.น. ถึงแก่กรรม
ที่ ชื่อ-สกุล เลขประจำตัว วันถึงแก่กรรม วันที่ได้รับแจ้ง ถึงแก่กรรมเหตุ อายุ ลำดับศพที่ ผู้รับเงิน
  อ.นาแก              
1. นางหงษ์ทอง มีระหงษ์ 3974 11 พ.ย.62 15 พ.ย.62 ชราภาพ 62 4710 นายสงคราม
2. นายส่งศักดิ์ มีระหงษ์ 3511 14 พ.ย.62 29 พ.ย.62 หลอดเลือดสมองตีบ 78 4711 นางนิรมล
3. นางนิรมล โสวรรณา 3787 2 ธ.ค.62 6 ธ.ค.62 ไตวายเฉียบพลัน 71 4712 นายอุฎฐายี
  อ.ธาตุพนม              
4. นางประคอง ดวงมาลัย 3387 14 พ.ย.62 15 พ.ย.62 ติดเชื้อในกระแสเลือด 72 4713 นายไสว
  อ.ปลาปาก              
5. นายทองพูล ไชยภักดี 10560 16 พ.ย.62 21 พ.ย.62 ไตวายเรื้อรัง 65 4714 นางล้อม
  อ.เมืองมุกดาหาร              
6. นายเฉียบ หล้าคำแก้ว 13173 15 พ.ย.62 22 พ.ย.62 ไตวายร่วมหัวใจ 63 4715 นายวัชชิระ
  อ.ศรีสงคราม              
7. นางพัง อุ่นกลม 2290 29 ต.ค.62 23 พ.ย.62 ติดเชื้อในถุงน้ำดี 87 4716 นายปรารถนา
  อ.โพนสวรรค์              
8. นายบัวลา ศิริวานก 3496 25 พ.ย.62 26 พ.ย.62 สมองฝ่อในวัยชรา 80 4717 นางเพ็ญพัฒน์
9. นางสำลี แก้วมาตย์ 2692 7 ธ.ค.62 9 ธ.ค.62 โรคชรา 80 4718 น.ส.อรวรรณ
  ชำระนอกจังหวัด              
10. นายประสิทธิ์ โงนขำ 8589 21 พ.ย.62 27 พ.ย.62 ก้อนเนื้อในตับ 70 4719 นางไพเราะ
11. นายราชันทร์ บัวบาน 11722 25 พ.ย.62 29 พ.ย.62 หลอดเลือดสมอง 60 4720 นางนิรมล
12. นางสมหมาย ปุรณกรณ์ 3202 28 พ.ย.62 3 ธ.ค.62 กล้ามเนื้อหัวใจล้มเหลว 83 4721 นางยุพิน
  อ.นาหว้า              
13. นางกิติรัตน์ เคนไชยวงศ์ 14979 30 พ.ย.62 6 ธ.ค.62 มะเร็งรังไข่ระยะสุดท้าย 57 4722 นางชลารัตน์
  อ.ดอนตาล              
14. นายวราห์ ศรีลาศักดิ์ 4752 17 พ.ย.62 13 ธ.ค.62 มะเร็งกล่องเสียง 64 4723 นางลัดดาวัลย์
                 
  ข้อ 2   สมาชิกมีหน้าที่ส่งเงินสงเคราะห์รายศพ  ตามข้อบังคับของสมาคม พ.ส.น. ข้อ 16
ต้องชำระ เงินสงเคราะห์ ศพละ  25  บาท เป็นเงินคนละ 350 บาท(สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
  ข้อ 3 ผู้ถึงแก่กรรมงวดที่ 1/2563 ประจำเดือนมกราคม 2563 ได้รับเงินค่าจัดการศพ
และเงินสงเคราะห์ครอบครัว  รายละ 221,041 บาท
  ข้อ 4 จำนวนสมาชิกที่จะต้องเรียกเก็บเงินทั้งสิ้น   9,406 ราย