ประกาศ  
เรื่อง    สมาชิก พ.ส.น.ถึงแก่กรรมงวดที่ 2/2563
 
  ข้อ 1 รายชื่อสมาชิก พ.ส.น. ถึงแก่กรรม
ที่ ชื่อ-สกุล เลขประจำตัว วันถึงแก่กรรม วันที่ได้รับแจ้ง ถึงแก่กรรมเหตุ อายุ ลำดับศพที่ ผู้รับเงิน
  อ.เรณูนคร              
1. นายวินิจ แสนรังค์ 3462 9 ธ.ค.62 10 ธ.ค.62 มะเร็งตับ 80 4724 นางสุวิกรานต์
2. นายพรเทพ อุตานนท์ 8846 17 ธ.ค.62 26 ธ.ค.62 มะเร็งตับ 67 4725 น.ส.จารุกัญญา
  อ.เมืองนครพนม              
3. นายณัฐ ไชยวงศ์คต 9984 12 ธ.ค.62 17 ธ.ค.62 ไตวายจากความดันโลหิตสูง 62 4726 นางสุจิตรา
4. นางอ่อนแก้ว ทศศะ 2575 24 ธ.ค.62 2 ม.ค.63 สมองฝ่อวัยชรา 92 4727 นางยุภาวรรณ
5. นางอรรัก จิรปิตุพงศ์ 3224 14 ม.ค.63 15 ม.ค.63 ภาวะหายใจล้มเหลว 82 4728 นางธิดารัตน์
  อ.นาแก              
6. นายเทน วงศ์ศรีชา 3987 20 ธ.ค.62 23 ธ.ค.62 มะเร็งต่อลูกหมาก 74 4729 น.ส.อมรรัตน์
  อ.ธาตุพนม              
7. นายประวัติ ประคำมินทร์ 15606 17 ธ.ค.62 25 ธ.ค.62 ภาวะหัวใจวาย 58 4730 นางมลิวัลย์
8. นายเรืองสวัสดิ์ มุลตองกะ 8827 24 ธ.ค.62 8 ม.ค.63 หลอดเลือดแดงตีบตัน 64 4731 นางสมปอง
9. นายวราวุธ เหมะธุลิน 10458 1 ม.ค.63 15 ม.ค.63 หลอดเลือดสมองตีบ 63 4732 นางสมสมัย
  ชำระนอกจังหวัด              
10. นายสุธี โคตรแสง 8797 24 ธ.ค.62 25 ธ.ค.62 ปอดติดเชื้อ 62 4733 นางวาสนา
11. นางเกษร ศิริสำรองรัตน์ 5565 7 ม.ค.63 8 ธ.ค.63 ปอดติดเชื้อ 92 4734 นายทินกร
  อ.ท่าอุเทน              
12. นายสมยศ ภาแกดำ 8797 26 ธ.ค.62 26 ธ.ค.62 ความดันโลหิตสูง 70 4735 นางสมสุข
13. นายเกรียงไกร โพธิ 6274 19 ม.ค.63 20 ม.ค.63 เบาหวานร่วมกับความดันสูง 64 4736 นางนิรา
  อ.ดอนตาล              
14. นายสุรสินธิ์ ศรีลาศักดิ์ 5082 4 พ.ย.62 9 ม.ค.63 มีก้อนเนื้อร้ายในตับ 67 4737 นางสุจิตรา
  อ.หว้านใหญ่              
15. นายประยูร เมืองโคตร 6094 6 ม.ค.63 20 ม.ค.63 มะเร็งตับ 71 4738 นางจินตนา
                 
  ข้อ 2   สมาชิกมีหน้าที่ส่งเงินสงเคราะห์รายศพ  ตามข้อบังคับของสมาคม พ.ส.น. ข้อ 16
ต้องชำระ เงินสงเคราะห์ ศพละ  25  บาท เป็นเงินคนละ 375 บาท(สามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)
  ข้อ 3 ผู้ถึงแก่กรรมงวดที่ 2/2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ได้รับเงินค่าจัดการศพ
และเงินสงเคราะห์ครอบครัว  รายละ 220,712 บาท
  ข้อ 4 จำนวนสมาชิกที่จะต้องเรียกเก็บเงินทั้งสิ้น   9,392 ราย