ประกาศ  
เรื่อง    สมาชิก พ.ส.น.ถึงแก่กรรมงวดที่ 3/2563
 
  ข้อ 1 รายชื่อสมาชิก พ.ส.น. ถึงแก่กรรม
ที่ ชื่อ-สกุล เลขประจำตัว วันถึงแก่กรรม วันที่ได้รับแจ้ง ถึงแก่กรรมเหตุ อายุ ลำดับศพที่ ผู้รับเงิน
  อ.เมืองนครพนม              
1. นายตระกูล ชนะเคน 11097 22 ม.ค.63 28 ม.ค.63 ไม่สามารถระบุสาเหตุได้ 63 4739 นางเทียมจันทร์
2. นายอำนวย วงศ์อนันต์ 6331 22 ม.ค.63 28 ม.ค.63 สมองฝ่อวัยชรา 85 4740 นายอภิสิทธิ์
  อ.นาทม              
3. นายสมพงษ์ แวงโสธรณ์ 1727 1 ก.พ.63 3 ก.พ.63 ความดันโลหิตสูง 89 4741 น.ส.เจียระไน
  ชำระนอกจังหวัดนครพนม              
4. นางสำเนียง อาษาวัง 460 31 ม.ค.63 3 ก.พ.63 โรคชรา 90 4742 นางลำดวน
5. นางนัญกัญญารัตน์ อนันธนสิทธิ 3138 28 ม.ค.63 17 ก.พ.63 ภาวะเลือดเป็นกรด 77 4743 นางภัทราวดี
  อ.ดอนตาล              
6. นายจำลอง ศรีลาศักดิ์ 6055 26 ม.ค.63 7 ก.พ.63 เส้นเลือดตีบในสมอง 74 4744 นางประภาศรี
  อ.เรณูนคร              
7. นายทรงศักดิ์ โกพลรัตน์ 9780 13 พ.ย.62 12 ก.พ.63 โรคปอดติดเชื้อ 74 4745 นางมยุรี
8. นางพรหทัย ศรีสวรรค์ 1495 13 ก.พ.63 20 ก.พ.63 หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 83 4746 นายสมคิด
  อ.ศรีสงคราม              
9. นายโกสีย์ สุวรรณมาโจ 9539 11 ก.พ.63 13 ก.พ.63 หัวใจล้มเหลว 60 4747 นางชลิตา
  อ.บ้านแพง              
10. นายเสนาถ สุวรรณโจ 6102 5 ก.พ.63 14 ก.พ.63 ปอดอักเสบ 63 4748 นางสุพรรณี
  อ.ปลาปาก              
11. จ.ส.อ.ดนตรี เสนาช่วย 10284 13 ก.พ.63 21 ก.พ.63 มะเร็งตับ 57 4749 นางแสงจันทร์
                 
  ข้อ 2   สมาชิกมีหน้าที่ส่งเงินสงเคราะห์รายศพ  ตามข้อบังคับของสมาคม พ.ส.น. ข้อ 16
ต้องชำระ เงินสงเคราะห์ ศพละ  25  บาท เป็นเงินคนละ 275 บาท(สองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)
  ข้อ 3 ผู้ถึงแก่กรรมงวดที่ 3/2563 ประจำเดือนมีนาคม 2563 ได้รับเงินค่าจัดการศพ
และเงินสงเคราะห์ครอบครัว  รายละ 220,124 บาท
  ข้อ 4 จำนวนสมาชิกที่จะต้องเรียกเก็บเงินทั้งสิ้น   9,378 ราย