ประกาศ  
เรื่อง    สมาชิก พ.ส.น.ถึงแก่กรรมงวดที่ 4/2563
 
  ข้อ 1 รายชื่อสมาชิก พ.ส.น. ถึงแก่กรรม
ที่ ชื่อ-สกุล เลขประจำตัว วันถึงแก่กรรม วันที่ได้รับแจ้ง ถึงแก่กรรมเหตุ อายุ ลำดับศพที่ ผู้รับเงิน
  ชำระนอกจังหวัดนครพนม              
1. นางลำดวน วิจิตรเจริญ 2450 23 ก.พ.63 25 ก.พ.63 โรคชรา 86 4750 นายศุภชัย
2. นางถนอม ไชยศรี 3371 1 มี.ค.63 6 มี.ค.63 ไตวายและไตรั่ว 78 4751 จ.ส.ต.กาญจนา
  อ.เมืองมุกดาหาร              
3. นายมั่น นาโสก 4387 15 ก.พ.63 28 ก.พ.63 โรคสมองฝ่อวัยชรา 89 4752 นางหมูน
4. นายประยุต สงวนตระกูล 13047 5 ก.พ.63 28 ก.พ.63 ไตวาย 64 4753 บุตร
5. นางจันทร์แดง ธิคุณา 2754 10 ก.พ.63 17 มี.ค.63 สมองฝ่อวัยชรา 87 4754 นางสมร
6. นางทองจันทร์ ราชิวงศ์ 1049 4 ก.พ.63 28 ก.พ.63 ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย 95 4755 บุตร
  อ.คำชะอี              
7. นายสุภิญโญ จันทร์ศรี 15596 29 ม.ค.63 28 ก.พ.63 ขับรถบรรทุกชนเสาไฟฟ้า 54 4756 นางวไลลักษณ์
  อ.ศรีสงคราม              
8. นายอุดร คัณฑักษ์ 480 6 มี.ค.63 9 มี.ค.63 หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 94 4757 นายสมนึก
  อ.นาแก              
9. นางใบ ขันทะแพทย์ 293 8 มี.ค.63 9 มี.ค.63 หัวใจโต 70 4758 นายบัญชี
10. นายตฤณ ศุภโชคอุดมชัย 12478 7 มี.ค.63 9 มี.ค.63 หัวใจหยุดเต้นไม่ทราบสาเหตุ 56 4759 น.ส.เขมิกา
11. นางรันดร ไกยะฝ่าย 2404 10 มี.ค.63 11 มี.ค.63 ความดันโลหิตต่ำจากการติดเชื้อ 78 4760 นางพัชราภรณ์
12. นางประภา อินภูวา 2758 11 มี.ค.63 16 มี.ค.63 ชราภาพ 93 4761 น.ส.คูณมี
  อ.ท่าอุเทน              
13. นายสุรชาติ แสงสว่าง 6415 1 มี.ค.63 11 มี.ค.63 มะเร็งลำไส้ 63 4762 นางจุไรรัตน์
14. นางอุบลรัตน์ พรมสุ้ย 11436 6 มี.ค.63 12 มี.ค.63 สมองฝ่อ 55 4763 นายบุญถึง
                 
  ข้อ 2   สมาชิกมีหน้าที่ส่งเงินสงเคราะห์รายศพ  ตามข้อบังคับของสมาคม พ.ส.น. ข้อ 16
ต้องชำระ เงินสงเคราะห์ ศพละ  25  บาท เป็นเงินคนละ 350 บาท(สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
  ข้อ 3 ผู้ถึงแก่กรรมงวดที่ 4/2563 ประจำเดือนเมษายน 2563 ได้รับเงินค่าจัดการศพ
และเงินสงเคราะห์ครอบครัว  รายละ 219,889 บาท
  ข้อ 4 จำนวนสมาชิกที่จะต้องเรียกเก็บเงินทั้งสิ้น   9,357 ราย