ประกาศ  
เรื่อง    สมาชิก พ.ส.น.ถึงแก่กรรมงวดที่ 5/2563
 
  ข้อ 1 รายชื่อสมาชิก พ.ส.น. ถึงแก่กรรม
ที่ ชื่อ-สกุล เลขประจำตัว วันถึงแก่กรรม วันที่ได้รับแจ้ง ถึงแก่กรรมเหตุ อายุ ลำดับศพที่ ผู้รับเงิน
  อ.ธาตุพนม              
1. นายประวิทย์ คำพรหม 6501 14 มี.ค.63 18 มี.ค.63 โรคตับแข็ง 65 4764 นางปราณี
2. นายสวัสดิ์ หนูห่วง 4640 2 เม.ย.63 3 เม.ย.63 มะเร็งโพรงจมูก 80 4765 นางเสาวลักษณ์
  อ.เมืองนครพนม              
3. นางศรีฑา แก้วบุดตา 1683 18 มี.ค.63 19 มี.ค.63 โรคชรา 97 4766 นางณัฐา
4. นายสิทธิชัย ขวัญเพชร 10958 24 มี.ค.63 27 มี.ค.63 มะเร็งหลอดอาหาร 66 4767 นางมยุรา
  อ.คำชะอี              
5. นายสีลา ศรีบุรมย์ 4378 1 ก.พ.63 20 มี.ค.63 เนื้อสมองตายจากการขาดเลือด 77 4768 นางสุนทรี
6. นางสุวรรณ รอบคอบ 4346 18 มี.ค.63 20 มี.ค.63 มะเร็งรังไข่ 79 4769 นายสามารถ
7. นายช่วง ชาวนา 7112 3 เม.ย.63 3 เม.ย.63 ความดัน 66 4770 นายสามารถ
  อ.ดอนตาล              
8. นางเสาวภา อุณวงศ์ 7862 5 มี.ค.63 20 มี.ค.63 มะเร็งท่อน้ำดี 71 4771 นายสามารถ
  อ.ศรีสงคราม              
9. นายวิเศษ ผิวทราช 3593 22 มี.ค.63 23 มี.ค.63 ปอดอุดตันเรื้อรัง 77 4772 นายโกสินทร์
10. นายสินธุ์ สาระถี 5016 30 มี.ค.63 9 มี.ค.63 หัวใจหยุดเต้นไม่ทราบสาเหตุ 76 4773 นายเทอดเกียรติ
  อ.บ้านแพง              
11. นางประวิน ทาราศรี 587 25 มี.ค.63 26 มี.ค.63 โรคชรา 91 4774 นางเยาวภา
12. นายวิสิทธิ์ อุดทา 4420 23 มี.ค.63 30 มี.ค.63 ปอดติดเชื้อ 89 4775 น.ส.กรรณิการ์
  อ.นาแก              
13. นางบน พรหมพินิจ 3515 25 มี.ค.63 30 มี.ค.63 โรคชรา 78 4776 นายอัมพร
  อ.วังยาง              
14. นายไพบูลย์ ทัศคร 5357 6 เม.ย.62 10 เม.ย.63 มะเร็งท่อน้ำดี 63 4777 นางสุพินิตย์
  ชำระนอกจังหวัดนครพนม              
15. นางสมใจ ฝันดี 5431 4 เม.ย.63 13 เม.ย.63 มะเร็งในปาก 76 4778 นายบุญถึง
  ข้อ 2   สมาชิกมีหน้าที่ส่งเงินสงเคราะห์รายศพ  ตามข้อบังคับของสมาคม พ.ส.น. ข้อ 16
ต้องชำระ เงินสงเคราะห์ ศพละ  25  บาท เป็นเงินคนละ 375 บาท(สามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)
  ข้อ 3 ผู้ถึงแก่กรรมงวดที่ 5/2563 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ได้รับเงินค่าจัดการศพ
และเงินสงเคราะห์ครอบครัว  รายละ 219,560 บาท
  ข้อ 4 จำนวนสมาชิกที่จะต้องเรียกเก็บเงินทั้งสิ้น   9,343 ราย