ประกาศ  
เรื่อง    สมาชิก พ.ส.น.ถึงแก่กรรมงวดที่ 6/2563
 
  ข้อ 1 รายชื่อสมาชิก พ.ส.น. ถึงแก่กรรม
ที่ ชื่อ-สกุล เลขประจำตัว วันถึงแก่กรรม วันที่ได้รับแจ้ง ถึงแก่กรรมเหตุ อายุ ลำดับศพที่ ผู้รับเงิน
  อ.นาหว้า              
1. นายทำนอง สิทธิ 2120 5 เม.ย.63 14 เม.ย.63 โรคชรา 83 4779 นางนิตยา
2. นายสมัย สุริยุทธ 8317 5 พ.ค.63 7 พ.ค.63 หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 80 4780 นางกมลพรรณ
  ชำระนอกจังหวัดนครพนม              
3. นางสมเพ็ชร ศรีบูพิมพ์ 10971 9 เม.ย.63 14 เม.ย.63 เส้นเลือดในสมองแตก 65 4781 นายบัวเชี่ยน
4. นายมานิต บัวสุดตา 9084 16 เ.ย.63 28 เม.ย.63 มะเร็งต่อมน้ำเหลือง 63 4782 นางบัวลัย
5. นายคำพอง ไม่แพง 9725 24 เม.ย.63 28 เม.ย.63 ติดเชื้อในกระแสเลือด 60 4786 นางเสรี
6. นางพรรณี จันปุ่ม 4263 2 พ.ค.63 7 พ.ค.63 ภาวะหัวใจล้มเหลว 69 4787 น.ส.นงนุช
7. นางอินทร์เสาร์ ไชยสัตย์ 3244 16 พ.ค.63 18 พ.ค.63 หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 86 4788 นายไสว
  อ.ธาตุพนม              
8. นางสุนันธิญา เข็มเพชร 10423 21 เม.ย.63 22 เ.ย.63 หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 60 4789 นายประสงค์
9. นายสุนทร มุมแดง 2772 12 ก.พ.63 29 เม.ย.63 ปอดติดเชื้อ 89 4790 นางอ่อนสา
  อ.วังยาง              
10. นางทรงศิลป์ ถิ่นตองโขบ 4866 18 เม.ย.63 23 เม.ย.63 มะเร็งท่อน้ำดี 65 4791 นายเอื้อ
  อ.เรณูนคร              
11. นายผดุง ยะสะกะ 4539 11 พ.ค.63 12 พ.ค.63 ชราภาพ 77 4792 นายธนากิจ
  อ.เมืองนครพนม              
12. นายเอนก นิลสาขา 4875 9 พ.ค.63 12 พ.ค.63 มะเร็งตับ 76 4793 นางละเอียด
  อ.บ้านแพง              
13. นายศิวพงศ์ สมดี 15343 17 พ.ค.63 18 พ.ค.63 ติดเชื้อในกระแสเลือด 59 4794 นางวนิดา
                 
  ข้อ 2   สมาชิกมีหน้าที่ส่งเงินสงเคราะห์รายศพ  ตามข้อบังคับของสมาคม พ.ส.น. ข้อ 16
ต้องชำระ เงินสงเคราะห์ ศพละ  25  บาท เป็นเงินคนละ 325 บาท(สามร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)
  ข้อ 3 ผู้ถึงแก่กรรมงวดที่ 6/2563 ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ได้รับเงินค่าจัดการศพ
และเงินสงเคราะห์ครอบครัว  รายละ 219,278 บาท
  ข้อ 4 จำนวนสมาชิกที่จะต้องเรียกเก็บเงินทั้งสิ้น   9,331 ราย