ประกาศ  
เรื่อง    สมาชิก พ.ส.น.ถึงแก่กรรมงวดที่ 7/2563
 
  ข้อ 1 รายชื่อสมาชิก พ.ส.น. ถึงแก่กรรม
ที่ ชื่อ-สกุล เลขประจำตัว วันถึงแก่กรรม วันที่ได้รับแจ้ง ถึงแก่กรรมเหตุ อายุ ลำดับศพที่ ผู้รับเงิน
  อ.เรณูนคร              
1. นางนภาภรณ์ เมืองโคตร 5624 2 พ.ค.63 21 พ.ค.63 ขาดอากาศหายใจจากการแขวนคอ 65 4795 นายสุรชาติ
2. นายพร แก้วมณีชัย 3039 29 พ.ค.63 4 มิ.ย.63 โรคชรา 84 4796 นางจินตนา
3. นายประดิษฐ์ ทิพวงศ์ 2194 6 มิ.ย.63 9 มิ.ย.63 ชราภาพ 94 4797 นางพจนา
  อ.เมืองมุกดาหาร              
4. นางจันที จันทรสาขา 3007 18 พ.ค.63 22 พ.ค.63 ปอดติดเชื้อ 79 4798 นายบรม
5. นายอภินันท์ สุวรรณไตรย์ 13418 21 พ.ค.63 22 พ.ค.63 มะเร็งตับ 60 4799 นายสามารถ
  อ.โพนสวรรค์              
6. นางบรรทม สุวรรณเทน 4123 20 พ.ค.63 22 พ.ค.63 ซ๊อคจากการติดเชื้อ 86 4800 น.ส.นิตยา
  อ.นาแก              
7. นางศรีบุญเรือง วังทะพันธ์ 11232 15 พ.ค.63 26 พ.ค.63 มะเร็งเต้านม 61 4801 นายประสาท
8. นางพรลี ศรีจันทร์ 4180 24 พ.ค.63 27 พ.ค.63 ติดเชื้อในกระแสเลือด 93 4802 นางรัตนพร
9. ด.ต.ชิต นาโคกุล 8239 9 มิ.ย.63 10 มิ.ย.63 มะเร็งในถุงน้ำดี 72 4803 นายชัยวัฒน์
  ชำระนอกจังหวัดนครพนม              
10. นายเสรี ทวีเดช 3651 29 พ.ค.63 2 มิ.ย.63 กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 81 4804 นางทัศนา
  อ.เมืองนครพนม              
11. นายนิยม พรหมวิศาสตร์ 5150 30 พ.ค.63 4 มิ.ย.63 ไตวายระยะสุดท้าย 83 4805 นางนวนศรี
  อ.หว้านใหญ่              
12. นายชวน ฑีระฆัง 7862 15 พ.ค.63 4 มิ.ย.63 โรคมะเร็งปอด 62 4806 นางเปรมจิต
  อ.ศรีสงคราม              
13. นางพูนทรัพย์ ขรรค์ศร 3944 5 มิ.ย.63 8 มิ.ย.63 มะเร็งเหยื่อบุโพรงจมูก 67 4807 นายศักดิ์เจริญ
  อ.ปลาปาก              
14. นายวัชรินทร์ แสนเมือง 1254 1 มิ.ย.63 9 มิ.ย.63 กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 89 4808 นางพัตรา
                 
  ข้อ 2   สมาชิกมีหน้าที่ส่งเงินสงเคราะห์รายศพ  ตามข้อบังคับของสมาคม พ.ส.น. ข้อ 16
ต้องชำระ เงินสงเคราะห์ ศพละ  25  บาท เป็นเงินคนละ 350 บาท(สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
  ข้อ 3 ผู้ถึงแก่กรรมงวดที่ 7/2563 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ได้รับเงินค่าจัดการศพ
และเงินสงเคราะห์ครอบครัว  รายละ 219,043 บาท
  ข้อ 4 จำนวนสมาชิกที่จะต้องเรียกเก็บเงินทั้งสิ้น   9,321 ราย