ประกาศ  
เรื่อง    สมาชิก พ.ส.น.ถึงแก่กรรมงวดที่ 8/2563
 
  ข้อ 1 รายชื่อสมาชิก พ.ส.น. ถึงแก่กรรม
ที่ ชื่อ-สกุล เลขประจำตัว วันถึงแก่กรรม วันที่ได้รับแจ้ง ถึงแก่กรรมเหตุ อายุ ลำดับศพที่ ผู้รับเงิน
  อ.เรณูนคร              
1. นายมีชัย อินทร์ติยะ 7194 17 มิ.ย.63 18 มิ.ย.63 หัวใจล้มเหลว 67 4809 นางวาณิกา
  ชำระนอกจังหวัดนครพนม              
2. นางพรเพชร สกุลโพน 7323 10 มิ.ย.63 18 มิ.ย.63 ความดันโลหิตสูง 72 4810 นายจักรวุธ
3. นางจรวยพร บรรณาลัย 3349 22 มิ.ย.63 1 ก.ค.63 ไตวายเรื้อรัง 76 4811 นายกิติพันธ์
4. นายโกสุม พึ่งโพธิ์ 4876 23 มิ.ย.63 2 ก.ค.63 มะเร็งต่อมลูกหมาก 82 4812 นายนพพร
5. นายพลพรรค อินทร์ติยะ 5128 6 ก.ค.63 24 ก.ค.63 หลอดเลือดในสมองตีบ 74 4813 นางดวงใจ
  อ.บ้านแพง              
6. นางสม โมธรรม 8733 20 มิ.ย.63 24 มิ.ย.63 ตับแข็ง 69 4814 นายธาน
  อ.ดอนตาล              
7. นายยอด ซาเสน 7384 24 มิ.ย.63 1 ก.ค.63 หลอดเลือดสมอง 90 4815 นางดาวสวรรค์
  อ.ท่าอุเทน              
8. นางรำเพย วดีศิริศักดิ์ 1574 26 มิ.ย.63 3 ก.ค.63 ปอดติดเชื้อ 84 4816 นายพินทุ
9. นายบุญธง ซ้ายกลาง 1407 4 ก.ค.63 9 ก.ค.63 ไตวายระยะสุดท้าย 87 4817 นางศุภัคนันท์
  อ.วังยาง              
10. นางฉวีวรรณ พ่อสิงห์ 10809 27 มิ.ย.63 8 ก.ค.63 ภาวะหัวใจล้มเหลว 56 4818 นายสมพล
  อ.เมืองนครพนม              
11. นางจันทพร สาครวรรณศักดิ์ 11388 6 ก.ค.63 9 ก.ค.63 ถาวะหัวใจล้มเหลว 69 4819 นางสกาวรัตน์
12. นายอดิศักดิ์ ตัณฑวรา 12621 15 ก.ค.63 16 ก.ค.63 มะเร็งลำไส้ 52 4820 นางสุฑัตตา
  อ.เมืองมุกดาหาร              
13. นายไพโรจน์ ทองเขียว 13169 16 พ.ค.63 15 ก.ค.63 ไตวาย 57 4821 นางสมเกียรติ
  อ.นาแก              
14. นางวิไล ยตะโคตร 6465 16 ก.ค.63 17 ก.ค.63 มะเร็งกระเพาะอาหาร 59 4822 นายวีระยุทธ
                 
  ข้อ 2   สมาชิกมีหน้าที่ส่งเงินสงเคราะห์รายศพ  ตามข้อบังคับของสมาคม พ.ส.น. ข้อ 16
ต้องชำระ เงินสงเคราะห์ ศพละ  25  บาท เป็นเงินคนละ 350 บาท(สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
  ข้อ 3 ผู้ถึงแก่กรรมงวดที่ 8/2563 ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ได้รับเงินค่าจัดการศพ
และเงินสงเคราะห์ครอบครัว  รายละ 218,691 บาท
  ข้อ 4 จำนวนสมาชิกที่จะต้องเรียกเก็บเงินทั้งสิ้น   9,306 ราย