ประกาศ  
เรื่อง    สมาชิก พ.ส.น.ถึงแก่กรรมงวดที่ 9/2563
 
  ข้อ 1 รายชื่อสมาชิก พ.ส.น. ถึงแก่กรรม
ที่ ชื่อ-สกุล เลขประจำตัว วันถึงแก่กรรม วันที่ได้รับแจ้ง ถึงแก่กรรมเหตุ อายุ ลำดับศพที่ ผู้รับเงิน
  อ.ดงหลวง              
1. นายสมัย แสนสุข 8324 7 ก.ค.63 29 ก.ค.63 ไม่ทราบสาเหตุการตาย 72 4832 นางบุดดา
  ชำระนอกจังหวัดนครพนม              
2. นายเที่ยง คำชาตา 4848 3 ส.ค.63 4 ส.ค.63 ติดเชื้อในกระแสเลือด 83 4824 นายทวิชาติ
3. นายเสถียร จันทร์เคน 4138 7 ส.ค.63 11 ส.ค.63 สมองอักเสบ 78 4825 นางประนอม
  อ.เมืองมุกดาหาร              
4. นายไหล่ วงศ์ตาหล้า 4383 15 ก.ค.63 5 ส.ค.63 อัลไซเมอร์ 86 4826 นางประสงค์
  อ.เมืองนครพนม              
5. นายสถาพร ผาอิดดี 9769 30 ก.ค.63 6 ส.ค.63 เลือดออกในสมอง 64 4827 นางชุลีพร
6. นางแดง อินทา 8945 26 ก.ค.63 3 ส.ค.63 โรคชรา 78 4828 นางถนอม
  อ.ศรีสงคราม              
7. นายปราณี เนาวรัตน์ 4303 6 ส.ค.63 7 ส.ค.63 มะเร็งถุงน้ำดี 77 4829 นางประนอม
8. นางฮวน กึกทอง 1948 17 ส.ค.63 18 ส.ค.63 สมองฝ่อในวัยชรา 99 4830 น.ส.ศุภมิตร
  อ.ท่าอุเทน              
9. นางบุญชัย นิมมิตตานนท์ 2298 9 ส.ค.63 10 ส.ค.63 สมองฝ่อในวัยชรา 86 4831 นางประคอง
  อ.เรณูนคร              
10. นายวีระชัย ฮื่นแก้ว 11925 15 ส.ค.63 18 ส.ค.63 หัวใจขาดเลือด 58 4832 นางจินตนา
  อ.บ้านแพง              
11. นายณรงค์ ติยะบุตร 14231 17 ส.ค.63 19 ส.ค.63 โรคเบาหวาน 60 4833 นายสุรนาท
12. นายอดิศักดิ์ ตัณฑวรา 12621 15 ก.ค.63 16 ก.ค.63 มะเร็งลำไส้ 52 4820 นางสุฑัตตา
  อ.เมืองมุกดาหาร              
13. นายไพโรจน์ ทองเขียว 13169 16 พ.ค.63 15 ก.ค.63 ไตวาย 57 4821 นางสมเกียรติ
  อ.นาแก              
14. นางวิไล ยตะโคตร 6465 16 ก.ค.63 17 ก.ค.63 มะเร็งกระเพาะอาหาร 59 4822 นายวีระยุทธ
                 
  ข้อ 2   สมาชิกมีหน้าที่ส่งเงินสงเคราะห์รายศพ  ตามข้อบังคับของสมาคม พ.ส.น. ข้อ 16
ต้องชำระ เงินสงเคราะห์ ศพละ  25  บาท เป็นเงินคนละ 275 บาท(สองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)
  ข้อ 3 ผู้ถึงแก่กรรมงวดที่ 9/2563 ประจำเดือนกันยายน 2563 ได้รับเงินค่าจัดการศพ
และเงินสงเคราะห์ครอบครัว  รายละ 218,667 บาท
  ข้อ 4 จำนวนสมาชิกที่จะต้องเรียกเก็บเงินทั้งสิ้น   9,305 ราย