ประกาศ  
เรื่อง    สมาชิก พ.ส.น.ถึงแก่กรรมงวดที่ 10/2563
 
  ข้อ 1 รายชื่อสมาชิก พ.ส.น. ถึงแก่กรรม
ที่ ชื่อ-สกุล เลขประจำตัว วันถึงแก่กรรม วันที่ได้รับแจ้ง ถึงแก่กรรมเหตุ อายุ ลำดับศพที่ ผู้รับเงิน
  อ.นาหว้า              
1. นางอรชุมา วงษาเนาว์ 14141 23 ส.ค.63 24 ส.ค.63 น้ำท่วมปอด 55 4834 นายวิษณุพงศ์
2. นางจีรภา พรหมชัย 6185 13 ก.ย.63 15 ก.ย.63 ไตวายและหัวใจวาย 64 4835 นายวิเชียร
  อ.ท่าอุเทน              
3. นางบำเพ็ญ มาตย์เมือง 4814 19 ส.ค.63 25 ส.ค.63 ติดเชื้อในกระแสเลือด 74 4836 นายประวิทย์
  อ.ปลาปาก              
4. นายเลิศ ประทุมทอง 10592 19 ส.ค.63 1 ก.ย.63 หัวใจวายเฉียบพลัน   4837 นางรมณีย์
  อ.โพนสวรรค์              
5. นางประภา ราชมณี 5091 26 ส.ค.63 2 ก.ย.63 ไตวาย 81 4838 น.ส.รัตนา
6. นายคำวิน รูวิชิต 14179 28 ส.ค.63 2 ก.ย.63 มะเร็งตับ 64 4839 นางประภาพร
  อ.นาทม              
7. นายวชิรา ปิตะพรหม 3763 2 ก.ย.63 3 ก.ย.63 ติดเชื้อในกระแสเลือด 68 4840 นางเตือนจิต
  อ.ดงหลวง              
8. นายมิตรโชค จันทร์สด 7120 1 ก.ย.63 8 ก.ย.63 เบาหวาน 61 4841 นางอัมพร
  อ.เมืองนครพนม              
9. ร.ต.เพชราวุธ วงษ์ศิริ 12170 2 ก.ย.63 8 ก.ย.63 สมองบวมจากอุบัติเหตุ 60 4842 นางสุรพิน
10. นางหวานตา สุริรมย์ 9970 15 ก.ย.63 16 ก.ย.63 มะเร็งตับ 59 4843 นายทองหล่อ
  อ.เมืองมุกดาหาร              
11. นายพลเอก วัฒนดิลก 6997 30 ส.ค.63 9 ก.ย.63 กล้ามเนื้อหัวใจตาย 63 4844 นางรัชนี
  ชำระนอกจังหวัดนครพนม              
12. นางทองสุข ปริปุญโญ 2381 16 ก.ย.63 18 ก.ย.63 ปอดติดเชื้อ 92 4845 นายพงษ์เทพ
                 
  ข้อ 2   สมาชิกมีหน้าที่ส่งเงินสงเคราะห์รายศพ  ตามข้อบังคับของสมาคม พ.ส.น. ข้อ 16
ต้องชำระ เงินสงเคราะห์ ศพละ  25  บาท เป็นเงินคนละ 300 บาท(สามร้อยบาทถ้วน)
  ข้อ 3 ผู้ถึงแก่กรรมงวดที่ 10/2563 ประจำเดือนตุลาคม 2563 ได้รับเงินค่าจัดการศพ
และเงินสงเคราะห์ครอบครัว  รายละ 218,667 บาท
  ข้อ 4 จำนวนสมาชิกที่จะต้องเรียกเก็บเงินทั้งสิ้น   9,305 ราย