ประกาศ  
เรื่อง    สมาชิก พ.ส.น.ถึงแก่กรรมงวดที่ 11/2563
 
  ข้อ 1 รายชื่อสมาชิก พ.ส.น. ถึงแก่กรรม
ที่ ชื่อ-สกุล เลขประจำตัว วันถึงแก่กรรม วันที่ได้รับแจ้ง ถึงแก่กรรมเหตุ อายุ ลำดับศพที่ ผู้รับเงิน
  อ.เรณูนคร              
1. นายวิเชียร คนคล่อง 11337 15 ก.ย.63 22 ก.ย.63 มะเร็งตับ 60 4846 นายประจักษ์
  อ.เมืองนครพนม              
2. นายประยงค์ ศรีประดิษฐ์ 14061 16 ก.ย.63 23 ก.ย.63 ภาวะขาดออกซิเจน 62 4847 นางถาวร
3. นางหนูรอง ดวงเสา 232 29 ก.ย.63 1 ต.ค.63 โรคชรา 95 4848 นายศรี
4. นางสมศรี ควรมงคลเลิศ 2442 10 ต.ค.63 12 ต.ค.63 ปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรง 81 4849 นายนันทศักดิ์
  อ.ศรีสงคราม              
5. นายธรรมา ชัยดำรงค์ 4567 21 ก.ย.63 25 ก.ย.63 มะเร็งลำใส้ใหญ่ 73 4850 นายประวิตร
  อ.นาแก              
6. นายเจริญ วงศ์ละคร 8785 26 ก.ย.63 28 ก.ย.63 ไตยวายเฉียบพลัน 64 4851 นายพีระพงษ์
7. นายธีระ ยาทองไชย 4279 23 ก.ย.63 1 ต.ค.63 มะเร็งท่อน้ำดี 66 4852 น.ส.หทัย
8. นายบุญเอื้อ ศรีวริสาร 4416 1 ต.ค.63 6 ต.ค.63 ติดเชื้อในกระแสเลือด 75 4853 นายเรวัตร
  ชำระนอจังหวัด              
9. นายปัง บัวสุดตา 7804 22 ก.ย.63 28 ก.ย.63 กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 72 4854 นายมงคล
  อ.ปลาปาก              
10. นางลำดวน โคตรตา 6904 28 ก.ย.63 5 ต.ค.63 มะเร็งท่อน้ำดี 66 4855 นางวราภรณ์
  อ.คำชะอี              
11. นายลี รัชอินทร์ 1249 2 ต.ค.63 7 ต.ค.63 สมองเสื่อมในวัยชรา 92 4856 นางเลขา
  อ.โพนสวรรค์              
12. นายพล ราชมณี 3763 9 ต.ค.63 12 ต.ค.63 ลิ้นหัวใจรั่ว 77 4857 นางดาราภรณ์
                 
  ข้อ 2   สมาชิกมีหน้าที่ส่งเงินสงเคราะห์รายศพ  ตามข้อบังคับของสมาคม พ.ส.น. ข้อ 16
ต้องชำระ เงินสงเคราะห์ ศพละ  25  บาท เป็นเงินคนละ 300 บาท(สามร้อยบาทถ้วน)
  ข้อ 3 ผู้ถึงแก่กรรมงวดที่ 11/2563 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ได้รับเงินค่าจัดการศพ
และเงินสงเคราะห์ครอบครัว  รายละ 219,513 บาท
  ข้อ 4 จำนวนสมาชิกที่จะต้องเรียกเก็บเงินทั้งสิ้น   9,341 ราย