ประกาศ  
เรื่อง    สมาชิก พ.ส.น.ถึงแก่กรรมงวดที่ 12/2563
 
  ข้อ 1 รายชื่อสมาชิก พ.ส.น. ถึงแก่กรรม
ที่ ชื่อ-สกุล เลขประจำตัว วันถึงแก่กรรม วันที่ได้รับแจ้ง ถึงแก่กรรมเหตุ อายุ ลำดับศพที่ ผู้รับเงิน
  อ.เรณูนคร              
1. นายมงคล สวัสดี 10867 13 ก.ค.63 16 ต.ค.63 หัวใจล้มเหลว 59 4858 นายสุรธวัช
  อ.เมืองมุกดาหาร              
2. นางรัชนี สุริยาชัยวัฒน์ 1024 6 ต.ค.63 22 ต.ค.63 สมองฝ่อในวัยชรา 92 4859 น.ส.ภัทรพร
3. นางนิภา พูนขำ 5862 1 พ.ย.63 1 พ.ย.63 โรคชรา 80 4860 น.ส.ประภาพิมพ์
  อ.หนองสูง              
4. นางสุนา สุนทรส 4567 2 ต.ค.63 22 ต.ค.63 มะเร็งตับ 62 4861 นายวิรัตน์
5. นายศิลธรรม กลางประพันธ์ 13354 26 ต.ค.63 27 ต.ค.63 หลอดเลือดในสมองตีบ 66 4862 นายสามารถ
  อ.นาแก              
6. นายบุญชัย เชื้อตาพระ 7966 26 ต.ค.63 30 ต.ค.63 ปอดอักเสบ 62 4862 นางพิมพ์พักตร์
  ชำระนอกจังหวัดนครพนม              
7. นางอุดร นครังสุ 2374 7 พ.ย.63 10 พ.ย.63 สมองฝ่อในวัยชรา 88 4863 นายขรรค์ชัย
8. นางสอาดจิตร์ กองสาร์ 10928 22 ต.ค.63 3 พ.ย.63 โรคชรา 91 4864 น.ส.นิตย์วดี
  อ.โพนสวรรค์              
9. นายชวน อนุญาพงษ์ 10413 1 พ.ย.63 8 พ.ย.63 เส้นเลือดในสมองแตก 57 4865 นายธีระพงษ์
  อ.ท่าอุเทน              
10. นายนิรันดร์ ยุทธมานพ 7030 31 ต.ค.63 3 พ.ย.63 มะเร็งปอด 92 4856 นางเลขา
11. นางยงยุทธ ลำทอง 15347 29 ต.ค.63 4 พ.ย.63 เส้นเลือดในสมองแตก 58 4857 นางขจรศรี
                 
  ข้อ 2   สมาชิกมีหน้าที่ส่งเงินสงเคราะห์รายศพ  ตามข้อบังคับของสมาคม พ.ส.น. ข้อ 16
ต้องชำระ เงินสงเคราะห์ ศพละ  25  บาท เป็นเงินคนละ 275 บาท(สองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)
  ข้อ 3 ผู้ถึงแก่กรรมงวดที่ 12/2563 ประจำเดือนธันวาคม 2563 ได้รับเงินค่าจัดการศพ
และเงินสงเคราะห์ครอบครัว  รายละ 219,325 บาท
  ข้อ 4 จำนวนสมาชิกที่จะต้องเรียกเก็บเงินทั้งสิ้น   9,333 ราย