ประกาศ  
เรื่อง    สมาชิก พ.ส.น.ถึงแก่กรรมงวดที่ 1/2564
 
  ข้อ 1 รายชื่อสมาชิก พ.ส.น. ถึงแก่กรรม
ที่ ชื่อ-สกุล เลขประจำตัว วันถึงแก่กรรม วันที่ได้รับแจ้ง ถึงแก่กรรมเหตุ อายุ ลำดับศพที่ ผู้รับเงิน
  อ.ธาตุพนม              
1. น.ส.รินทร์รัตน์ ธนันท์นิธิ 6347 7 พ.ย.63 11 พ.ย.63 มะเร็งต่อมน้ำเหลือง 63 4869 นางปัญญา
2. ร.ต.ต.เสรี คัตาถาวร 12868 20 พ.ย.63 24 พ.ย.63 ตับแข็ง 70 4870 น.ส.สุธิดา
3. นายศรัญญู สุคม 8752 27 พ.ย.63 30 พ.ย.63 ระบบหัวใจ/ทางเดินโลหิตล้มเหลว 64 4871 นายฐาปกรณ์
4. นางจิราภรณ์ ทองไมล์ 11295 9 ธ.ค.63 15 ธ.ค.63 ระบบหัวใจ/ทางเดินโลหิตล้มเหลว 60 4872 นายภานุพงษ์
  อ.ปลาปาก              
5. นายบุญเลิศ บุตรดี 3237 6 พ.ย.63 11 พ.ย.63 ไตวายเรื้อรัง 83 4873 นายอรรณพ
  อ.บ้านแพง              
6. นางพุทธพร อุมวรรณ 11246 30 ก.ย.63 13 พ.ย.63 ซ็อคจากการเสียเลือด 60 4874 นายวรเทพ
7. นายพันธ์ อ่อนมณี 4619 10 พ.ย.63 17 พ.ย.63 มะเร็งปอด 77 4875 นางศิริพร
8. นางพูนทรัพย์ ศรีเชียงสา 5136 6 ธ.ค.63 14 ธ.ค.63 มะเร็งลำใส้ใหญ่ 61 4876 นายสำเนียง
  อ.นาแก              
9. นางบุดดา ผางคนรัก 4551 11 พ.ย.63 16 พ.ย.63 โรคเบาหวาน 65 4877 น.ส.ยุพินท์
  อ.ท่าอุเทน              
10. นางไพจิตร อมรสิน 4690 11 พ.ย.63 18 พ.ย.63 ซ็อคติดเชื้อในกระแสเลือด 81 4878 นายเทอดไทย
11. นายบัณฑิต มูลโคตร 7260 9 พ.ย.63 18 พ.ย.63 เส้นเลือดในสมองตีบ 61 4879 นางจันทนา
12. นายพิทักษ์ ปัญญาประชุม 6102 9 ธ.ค.63 14 ธ.ค.63 ภาวะหัวใจล้มเหลว 67 4880 น.ส.ทิพย์นภา
  อ.คำชะอี              
13. นายพิชิต บุตรดีวงศ์ 2328 30 ต.ค.63 25 พ.ย.63 กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 74 4881 นางสุมาลี
                 
  ข้อ 2   สมาชิกมีหน้าที่ส่งเงินสงเคราะห์รายศพ  ตามข้อบังคับของสมาคม พ.ส.น. ข้อ 16
ต้องชำระ เงินสงเคราะห์ ศพละ  25  บาท เป็นเงินคนละ 325 บาท(สามร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)
  ข้อ 3 ผู้ถึงแก่กรรมงวดที่ 1/2564 ประจำเดือนมกราคม 2564 ได้รับเงินค่าจัดการศพ
และเงินสงเคราะห์ครอบครัว  รายละ 219,067 บาท
  ข้อ 4 จำนวนสมาชิกที่จะต้องเรียกเก็บเงินทั้งสิ้น   9,322 ราย