ประกาศ  
เรื่อง    สมาชิก พ.ส.น.ถึงแก่กรรมงวดที่ 2/2564
 
  ข้อ 1 รายชื่อสมาชิก พ.ส.น. ถึงแก่กรรม
ที่ ชื่อ-สกุล เลขประจำตัว วันถึงแก่กรรม วันที่ได้รับแจ้ง ถึงแก่กรรมเหตุ อายุ ลำดับศพที่ ผู้รับเงิน
  อ.โพนสวรรค์              
1. นายสมศรี คะลีล้วน 3718 3 ธ.ค.63 15 ธ.ค.63 หลอดเลือดในสมองตีบ 81 4882 นางเสริม
  ชำระนอกจังหวัดนครพนม              
2. นายสุธน ตั้งศักดิ์ดาดิษฐ์ 2771 14 ธ.ค.63 16 ธ.ค.63 ติดเชื้อในกระแสเลือด 81 4883 น.ส.เกสร
3. นายตระกูล โสภณ 1515 17 ธ.ค.63 22 ธ.ค.63 ภาวะหัวใจล้มเหลว 85 4884 นางไพณี
  อ.เมืองนครพนม              
4. นางพรพิไล วิญญาณ 14296 20 ธ.ค.63 22 ธ.ค.63 หัวใจวายเฉียบพลัน 55 4885 นายบุญส่ง
5. นางรัตนา โคกพุ่ม 8240 17 ธ.ค.63 24 ธ.ค.63 มะเร็งท่อน้ำดี 71 4886 นายสิทธิรัตน์
6. นายสิทธิเจตน์ เจริญพงษ์รชา 12103 25 ธ.ค.63 30 ธ.ค.63 มะเร็งลำใส้ 58 4887 นางอัจฉรานันท์
  อ.นาแก              
7. นางศิรินทิพย์ วงศ์ชาชม 7390 24 ธ.ค.63 28 ธ.ค.63 มะเร็งปอด 58 4888 นายไพโรจน์
  อ.ท่าอุเทน              
8. นางสมดี เจริญวงศ์ 1650 18 มี.ค.63 28 ธ.ค.63 โรคชรา 91 4889 น.ส.วิชุดา
9. นายไมตรี สุวรรณมาโจ 2498 30 ธ.ค.63 4 ม.ค.64 หัวใจวายเฉียบพลัน 85 4890 นายอร่าม
  อ.นาหว้า              
10. นายทรงศักดิ์ เดชขันธ์ 10378 28 ธ.ค.63 4 ม.ค.64 ปอดติดเชื้อ 62 4891 นางยาใจ
  อ.หนองสูง              
11. นางสายยนต์ เงินหล่อ 14594 18 ธ.ค.63 4 ม.ค.64 มะเร็งตับ 63 4892 น.ส.รัตนาภรณ์
  อ.เมืองมุกดาหาร              
12. นายบุญเชิด อุระ 5482 31 ธ.ค.63 5 ม.ค.64 ปอดติดเชื้อ 81 4893 นายโกมินทร์
  อ.ศรีสงคราม              
13. นายบรรจง คำเกษ 4701 31 ธ.ค.63 8 ม.ค.64 หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 66 4894 นางรัศมี
  อ.เรณูนคร              
14. นายธัญญา แสนคำ 4058 31 ธ.ค.63 8 ม.ค.64 กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 71 4895 นางลำเค็ญ
  อ.ธาตุพนม              
15. นายพงษ์ศักดิ์ กุมพล 7169 4 ม.ค.64 13 ม.ค.64 ลำใส้อุดตัน 65 4896 นางอาภรณ์
                 
  ข้อ 2   สมาชิกมีหน้าที่ส่งเงินสงเคราะห์รายศพ  ตามข้อบังคับของสมาคม พ.ส.น. ข้อ 16
ต้องชำระ เงินสงเคราะห์ ศพละ  25  บาท เป็นเงินคนละ 375 บาท(สามร้อยเจ็ด่สิบห้าบาทถ้วน)
  ข้อ 3 ผู้ถึงแก่กรรมงวดที่ 2/2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ได้รับเงินค่าจัดการศพ
และเงินสงเคราะห์ครอบครัว  รายละ 218,738 บาท
  ข้อ 4 จำนวนสมาชิกที่จะต้องเรียกเก็บเงินทั้งสิ้น   9,308 ราย