ประกาศ  
เรื่อง    สมาชิก พ.ส.น.ถึงแก่กรรมงวดที่ 3/2564
 
  ข้อ 1 รายชื่อสมาชิก พ.ส.น. ถึงแก่กรรม
ที่ ชื่อ-สกุล เลขประจำตัว วันถึงแก่กรรม วันที่ได้รับแจ้ง ถึงแก่กรรมเหตุ อายุ ลำดับศพที่ ผู้รับเงิน
  อ.นาแก              
1. นายศรีมงคล ภัทรมณีพงศ์ 10299 8 ม.ค.64 14 ม.ค.64 ขาดอากาศหายใจ 61 4897 นางอุบลรัตน์
  อ.คำชะอี              
2. นายสนอง มานิตย์ 1538 8 ม.ค.64 14 ม.ค.64 มะเร็งต่อมลูกหมาก 84 4898 นางเนืองนิตย์
3. นางทองสุข ใจมั่น 11410 26 ม.ค.64 5 ก.พ.64 ติดเชื้อในปอด 85 4899 น.ส.สุทธินันท์
  อ.เมืองนครพนม              
4. นายเฉลียว ดีเหมาะ 3181 14 ม.ค.64 14 ม.ค.64 โรคชรา 83 49000 น.ส.วิจิตรา
5. จ.ส.อ.สาคร เสือพลี 14722 7 ม.ค.64 15 ม.ค.64 ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 59 4901 นางพนิดา
6. นางองุ่น ณ ปางช้าง 1110 6 ม.ค.64 28 ม.ค.64 ตายโดยโรคธรรมชาติ 98 4902 นายดำเนิน
7. นายฉัตรชัย จันทะสิน 9978 29 ม.ค.64 1 ก.พ.64 ติดเชื้อในกระแสเลือด 65 4903 นางฉัตรฤดี
  อ.เรณูนคร              
8. นายจรูญ บัวชุม 6423 4 ม.ค.64 15 ม.ค.64 ไตวายระยะสุดท้าย 67 4904 นางคำกอง
  อ.ธาตุพนม              
9. นายวิญญู เชื้อกุลา 5354 14 ม.ค.64 19 ม.ค.64 หัวใจและหลอดเลือดผิดปกติ 65 4905 นางบุญมา
10. นางวิลาวัลย์ ชนะเคน 12405 1 ก.พ.64 2 ก.พ.64 ไตยวายเฉียบพลัน 58 4906 นายชนะ
  อ.เมืองมุกดาหาร              
11. นางวาสนา นาโสมภักดิ์ 13015 2 ม.ค.64 21 ม.ค.64 มะเร็งปอด 64 4907 นายเกรียงศักดิ์
  อ.หว้านใหญ่              
12. นางแฉล้ม เมืองโคตร 1769 20 ธ.ค.63 21 ม.ค.64 โรคชรา 84 4908 นางเปรมจิตร
  ชำระนอกจังหวัดนครพนม              
13. นายวานิตย์ อินทร์ติยะ 6350 18 ม.ค.64 26 ม.ค.64 โรคชรา 76 4909 นางวิชัย
14. นายธีทัต สุวรรณศรี 12124 22 ม.ค.64 26 ม.ค.64 ไวรัสตับอักเสบ 58 4910 นายสุรียะ
  อ.ศรีสงคราม              
15. นางบุญมา อุผา 2077 17 ม.ค.64 26 ม.ค.64 สมองฝ่อในวัยชรา 93 4911 นายเมธี
                 
  ข้อ 2   สมาชิกมีหน้าที่ส่งเงินสงเคราะห์รายศพ  ตามข้อบังคับของสมาคม พ.ส.น. ข้อ 16
ต้องชำระ เงินสงเคราะห์ ศพละ  25  บาท เป็นเงินคนละ 375 บาท(สามร้อยเจ็ด่สิบห้าบาทถ้วน)
  ข้อ 3 ผู้ถึงแก่กรรมงวดที่ 3/2564 ประจำเดือนมีนาคม 2564 ได้รับเงินค่าจัดการศพ
และเงินสงเคราะห์ครอบครัว  รายละ 218,409 บาท
  ข้อ 4 จำนวนสมาชิกที่จะต้องเรียกเก็บเงินทั้งสิ้น   9,294 ราย