ประกาศ  
เรื่อง    สมาชิก พ.ส.น.ถึงแก่กรรมงวดที่ 4/2564
 
  ข้อ 1 รายชื่อสมาชิก พ.ส.น. ถึงแก่กรรม
ที่ ชื่อ-สกุล เลขประจำตัว วันถึงแก่กรรม วันที่ได้รับแจ้ง ถึงแก่กรรมเหตุ อายุ ลำดับศพที่ ผู้รับเงิน
  อ.คำชะอี              
1. นายจินดา จิตจักร 1167 13 ม.ค.64 8 ก.พ.64 สมองเสื่อมในวัยชรา 96 4912 นายกิตติชัย
2. นางณรังษี วุฒิรัญญกูล 5934 25 ม.ค.64 25 ก.พ.64 น้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด 71 4913 นายบันเทอง
  อ.ศรีสงคราม              
3. นายชัยรัชต์ เขียวสังข์ 8405 14 ม.ค.64 8 ก.พ.64 หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 64 4914 นางรดากร
4. นางประเสริฐ ตักโพธิ์ 1829 2 ก.พ.64 9 ก.พ.64 สมองฝ่อในวัยชรา 90   นางรัชฎา
  อ.ปลาปาก              
5. นางหงษา มาแพง 9521 3 ก.พ.64 9 ก.พ.64 ไตวายเรื้อรัง 65 4915 นางปราสิน
6. นางสุรัตน์ โกพล 10141 16 ก.พ.64 18 ก.พ.64 มะเร็งเยื่อบุช่องคลอด 64 4916 นายนัธพงษ์
  ชำระนอกจังหวัดนครพนม              
7. นายเลิศ แวงคำเพ็ง 9182 8 ก.พ.64 10 ก.พ.64 หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 69 4617 นางพิกุล
8. นางเกษร เมืองโคตร 4592 23 ก.พ.64 1 มี.ค.64 ภาวะแทรกซ้อนมะเร็งไต 77 4918 นายวรเนตร
  อ.ดอนตาล              
9. นายก่อเกียรติ จันทรโคตร 5393 5 ก.พ.64 17 ก.พ.64 ภาวะตับอ่อนอักเสบ 71 4919 นางเยี่ยม
10. นายวิชิต คนไว 6419 12 ก.พ.94 19 ก.พ.64 กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 65 4920 นางดาวเสด็จ
  อ.เมืองนครพนม              
11. นางดรุณี อะมังค์ 7139 6 ก.พ.64 18 ก.พ.64 พร่องออกซิเจน 70 4921 น.ส.สุดารัตน์
12. นายพงศ์พันธ์ หงษ์ภักดี 15587 22 ก.พ.64 24 ก.พ.64 ภาวะหัวใจล้มเหลว 60 4922 นายสุชาติ
13. นางสมสมัย แก้วพิลา 3477 1 มี.ค.64 2 มี.ค.64 โรคชรา 74 4923 นายเศกสิทธิ์
  อ.เรณูนคร              
14. นายศิลา สุโขทัย 2462 22 ก.พ.64 22 ก.พ.64 เสมหะอุดตัน 84 4924 นางอุษณีย์
  อ.นาหว้า              
15. นายเทศศักดิ์ โคตรมิตร 7974 19 ก.พ.64 25 ก.พ.64 เส้นเลือดในสมองตีบ 65 4925 นายอนุชิต
                 
  ข้อ 2   สมาชิกมีหน้าที่ส่งเงินสงเคราะห์รายศพ  ตามข้อบังคับของสมาคม พ.ส.น. ข้อ 16
ต้องชำระ เงินสงเคราะห์ ศพละ  25  บาท เป็นเงินคนละ 375 บาท(สามร้อยเจ็ด่สิบห้าบาทถ้วน)
  ข้อ 3 ผู้ถึงแก่กรรมงวดที่ 4/2564 ประจำเดือนเมษายน 2564 ได้รับเงินค่าจัดการศพ
และเงินสงเคราะห์ครอบครัว  รายละ 218,056 บาท
  ข้อ 4 จำนวนสมาชิกที่จะต้องเรียกเก็บเงินทั้งสิ้น   9,279 ราย